Logotype för Storfors kommun

Överklagande enligt förvaltningslagen

Reglerna om överklagande finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar som huvudprincip såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

När, hur och till vem överklagar man?

  • Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen men lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.
  • Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den person som vill klaga fick del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen. Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Kommunen är skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot. Det är endast sådana enskilda och juridiska personer som kan överklaga ett beslut enligt förvaltningslagen.

Senast publicerad av Kristina Elmström