Logotype för Storfors kommun

Trygg och säker

Storfors kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Vi har en hög beredskap mot samhällstörningar och extraordinära händelser. I händelse av kris kommer du att få fortlöpande information här på storfors.se.  Vår kommun arbetar aktivt för att minska antalet skador och olyckor. Det gör vi samarbete med Bergslagens Räddningstjänstförbund genom utbildningar för anställda/företag och kommuninvånare samt sprider information om brand- och skadeförebyggande åtgärder.

Krishantering får allt större betydelse

En breddad hotbild ställer krav på hela samhällets förmåga att hantera krisen. Flera händelser i Sverige i form av snöoväder, längre strömavbrott, översvämningar och bränder visar att kraven på krishantering ökat hos bl. a kommunerna.

Krisledningsplan

I Storfors kommun finns en plan för hantering av kriser, katastrofer eller andra svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid höjd beredskap. Planen ligger till grund för kommunens övergripande och samordnande ledning av arbetet med att skydda och rädda liv, miljö och egendom.

Krisledning

Kommunstyrelsen är kommunens krisledningsnämnd och kan överta beslutanderätt i den omfattning som är nödvändigt med hänsyn till den svåra påfrestningens art. En beredningsgrupp finns som skall svara för den övergripande operativa ledningen. Dess främsta uppgift är att snabbt vara tillgänglig, se helheten på kommunens område, fatta nödvändiga stödbeslut och tänka framåt samt skapa en analysgrupp. Beredningsgruppen har huvudansvaret för information och rapportering.

Informationsorganisation

En upplysningscentral upprättas vid behov. En tillfällig informationsenhet bildas i anslutning till beredningsgruppen. Den ska på uppdrag av krisledningen svara för att kontakterna med massmedia fungerar, att upplysningscentralen får relevant information mm. Om händelsen skapar stort massmedialt intresse kommer presskonferenser att anordnas.

POSOM

I Storfors kommun finns beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) med representanter för kommunen, sjukvården, polisen, räddningstjänsten och svenska kyrkan. Gruppen skall kunna agera som lednings och insatsgrupp vid oförutsedda större kriser och händelser. Personer i olika faser av kris och chock ska kunnas ta omhand och ges stöd och hjälp. Gruppen, eller delar av gruppen, skall snabbt kunna samlas och agera.

Senast publicerad av Kristina Elmström