Logotype för Storfors kommun

Allmänna handlingar

Du har i princip rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen. Detta är bestämt i grundlagen genom den så kallade offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen

Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.

Allmänna handlingar

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där.

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Får jag vara anonym? 

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Endast i det fall de handlingar du önskar ta del av omfattas av sekretess får en tjänsteman fråga dig om din identitet och ditt syfte för att kunna avgöra om sekretessen kan hävas eller inte.

Tänk på

Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Personalen har dock rätt till en skälig tid för att söka och ta fram handlingar.

Får jag ta med dem hem? 

Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kostnad för kopior framgår i Taxa för utlämnande av allmänna handlingar och övriga kopior och utskrifter.

Kostnader för att ta del av handlingar

Beroende på typ av handling och format kan det innebära en kostnad att ta del av handlingen. Följande fall kan innebära en kostnad:

- Fysiska kopior/utskrifter
- Avksrifter
- Handlingar som kräver omfattande/tidskrävande eftersökning
- Övriga kostnader som uppstår för kommunen (t.ex. där tredje part utför ett arbete)

Alla eventuella kostnader framgår av taxa Pdf, 134.5 kB. som är fastställd i kommunfullmäktige.

Kan jag klaga? 

Om du nekas att ta del av en handling ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos Kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Senast publicerad av Anna Eriksson