Logotype för Storfors kommun

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt.
Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

När, hur och till vem överklagar man?

  • Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till förvaltningsrätten.
  • Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.

(Kommunens officiella anslagstavla finns i på www.storfors.se)

Uppgifterna om när anslaget sattes upp och när det tas ned finns också i protokollen, som du hittar på www.storfors.se.

Förvaltningsdomstolens prövning

Förvaltningsdomstolen upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

1. beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget,
3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsdomstolen kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts.

Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Vem får överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning enligt ovan.

Senast publicerad av Oskar Eklöf