Logotype för Storfors kommun

Om du råkar ut för en skada

Om du drabbas av en skada som du anser att kommunen är ansvarig för kan du kräva ersättning. Kommunens försäkringsbolag gör då en utredning om vad som orsakat skadan.

Skadestånd

Har du råkat ut för en personskada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning) och Storfors kommun antingen:
 
• är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad)  
• är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel)
• är ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten)
 
där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd. Observera dock att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Enbart det faktum att en skada inträffar är dock inte tillräckligt i sig för att kommunen skall bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckhändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller ej.
I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Kvitton mm

Bifoga gärna kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Även foton eller en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör sammanställer kommunen skadeståndsanspråken och skickar den till kommunens försäkringsbolag, därefter genomförs en skadeståndsrättslig utredning och bedömning av det inträffade. När utredningen är klar får du besked av kommunens försäkringsbolag om Storfors kommun är ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.

Anmälan

Du kan enkelt göra din anmälan genom att skriva ut blanketten som finns i högerspalten.

Den ifyllda blanketten med eventuella bilagor skickar du till:
Storfors kommun
Kommunledningen
Box 1001
688 29 Storfors
eller storfors.kommun@storfors.se

 

Kontakt

Försäkringssamordnare
Lennart Aronsson
0550-651 47

Senast publicerad av Kristina Elmström