Logotype för Storfors kommun

Storfors måste anpassa kostymen i tuff ekonomi

Just nu befinner sig Storfors kommun i ett tufft ekonomiskt läge, precis som många andra kommuner i Sverige. Det beror delvis på att folkmängden minskar vilket exempelvis ger färre elever i skolan och lägre efterfrågan på äldreomsorg.
- När kommunens verksamheter växer eller krymper måste vi anpassa oss efter den nya kostymen vilket kan ta tid, säger Hans Jildesten, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen ser nu ett antal trender framåt och vill skapa förståelse bland medborgare och anställda och samtidigt uppmuntra till ännu mer engagemang för den egna kommunen.
Just nu minskar antalet elever vid skolorna i tätorten, medan elevantalet ligger stadigt i Kyrksten. Med en ny skola i Kyrksten förutspås efterfrågan på bostäder och inflyttningen i området öka. Antalet barn som behöver förskoleplats ökar i hela kommunen, medan antalet äldre som behöver särskilt boende för tillfället är lägre än tidigare.
- Men när det gäller de äldre vet vi att behovet kommer att öka, så det känns bra att vi står rustade för framtiden med två nya boenden även om vi just nu måste anpassa verksamheten efter läget, säger Hans Jildesten, som också pekar på skolan:
- Vi kan inte ha en lika stor verksamhet i skolan om vi just nu har 60 elever färre än för några år sedan. Inte heller kan vi ha två lärare på 15 elever på SFI. Men om och när det vänder ska vi självklart stå beredda att utöka på samma sätt som vi nu måste minska, säger han.

Ett problem är att Storfors kommun fortsätter att tappa invånare, även om det inte tycks ske i lika snabb takt som man tidigare räknat med. Det senaste året har kommunen tappat drygt 30 invånare, men för att vara på den säkra sidan räknar man med minus 70 invånare i budgeten. Man brukar säga att en invånare i genomsnitt ger kommunen 50 000 kronor i intäkt.
- Det flyttar in och ut knappt 300 personer varje år. Det stora tappet i invånarantal beror på att det föds färre i Storfors än det dör, säger Hans Jildesten.
Kommunchef Mats Öman pekar på att det krävs ett levande samhälle för att stimulera till inflyttning. Att se till att kommunen, det vill säga vårt gemensamma offentliga rum, hålls välstädat och välkomnande är också något vi kan hjälpas åt med.
- Alla kan vi göra något för att skapa en ökad trivsel i vår kommun. Det är också välkommet om den som bor i kommunen vill engagera sig för att hitta lösningar för ett ännu bättre samhälle. Antingen genom att du ansluter till dig något politiskt parti eller om du vill framföra dina idéer på exempelvis ett kommunfullmäktigemöte, säger han.

Att kommunen exempelvis måste betala en massa pengar för att sanera klotter istället för att rusta upp kommunens lekplatser och parker är riktigt illa och är inte väl investerade pengar, menar han
- Det gör ont att se meningslös förstörelse. Vi behöver skapa en ännu attraktivare kommun tillsammans och vi behöver också bli ambassadörer som talar väl om vår ort, säger Mats Öman.
Mats Öman poängterar att kommunens olika verksamheter måste hålla den tilldelade budgeten, men samtidigt behöver man hjälpas åt.
- Om någon får pengar ”över” i verksamheten kanske det finns andra verksamheter som behöver det utrymmet, där måste vi vara flexibla och samspelta, säger han.
Ett viktigt mål för kommunen är också att de allra flesta invånare i arbetsför ålder blir självförsörjande. Ju närmare man kommer det målet, desto mer välmående blir kommunen.
- Vi behöver var och en och tillsammans kämpa för att komma vidare i studier eller till arbete. En stor hjälp i den processen kan arbetsmarknadsenheten vara, säger Mats Öman.

Öka inflyttning och minska utflyttning
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att initiera ett arbete kring ökad inflyttning och minskad utflyttning. Detta för att lägga ännu mer fokus på att lyfta fram de positiva bitarna med att bo i en mindre kommun.
Sveriges bästa skolor lockar redan idag till inflyttning, men det är också viktigt att lyfta fram alla de andra bitarna som många vill se i sin vardag; naturliga mötesplatser, fritidsaktiviteter och möjlighet att på ett enkelt sätt ta sig ut i naturen.

I Storfors har kommunen exempelvis inga höga avgifter för att gå i Kulturskolan eller för att delta i olika idrottsaktiviteter, det finns fina vandringsleder och mötesplatser som Gymfabriken, Kulturhuset och Seniorernas Hus. Föreningar har nolltaxa för föreningsverksamhet som bedrivs i kommunens olika idrottslokaler. Just nu projekteras också ett sport- och aktivitetscenter som kan ge ytterligare ett lyft.
Hans Jildesten menar att tidpunkten är perfekt för att jobba med inflyttning parallellt med att kommunens verksamheter anpassar sig till de ekonomiska ramarna. Under pandemin har många omvärderat vardagen och uppvärderat att få bo naturnära. Priserna på hus i mindre orter och på landet stiger.
- Fler har vant sig vid att jobba på distans samtidigt som stora delar av landsbygden i Östra Värmland kommer att vara fibrerad i närtid. Nu gäller det att vi alla tillsammans jobbar för att visa omvärlden vilken livskvalitet Storfors kan erbjuda, säger han.

246 miljoner till verksamhet
I budgeten för nästa år, 2022 finns 246 miljoner kronor att bedriva verksamhet för. Förutom detta betalar Storfors också för tidigare pensioner med 8,3 miljoner kronor. Kommunen är enligt kommunallagen ålagd att presentera förslag till budget senast 30 oktober. Den ska fastställas av kommunfullmäktige före 30 november och då måste man även ha gjort planer för 2023 och 2024.

Kommunen behöver varje år budgetera med ett överskott för att bland annat få utrymme till investeringar det kommande året. Det är också så att varje generation måste bära ”sina egna kostnader”, därför får inte stora underskott skjutas framåt till kommande generationer. För Storfors kommuns del måste ett större överskott skapas för att täcka det kvarvarande underskottet på drygt 11 miljoner kronor från 2019. Ett kommunalt underskott måste alltid återställas inom tre år.

Kommunens allra största utgifter är skola och förskola samt vård och omsorg & funktionsstöd, som tillsammans står för två tredjedelar av kostnaderna. Det kan jämföras med kostnaderna för gator, vägar, parker och badplatser som står för elva procent, individ- och familjeomsorgen på tio procent eller hela administrationen och ledningen i kommunhuset som står för nio procent. Enheten för kultur och fritid står för två procent av de kommunala kostnaderna. Arbetsmarknadsenheten (inklusive integration) står bara för en procent av kostnaderna, men omsätter fyra gånger så mycket.

Detta beror på att en stor del av enhetens intäkter kommer från olika statliga och regionala bidrag till projekt som ska hjälpa folk ut i arbete eller studier. Under posten ”KS oförutsett” ligger fem miljoner kronor som kan användas till oförutsedda händelse inom verksamheterna. Det kan exempelvis handla om att medborgare med behov av specialskolor eller mycket omfattande vårdbehov flyttar in. För en liten kommun kan en eller ett par sådana oförutsedda kostnader bli mycket kännbara och det måste finnas en beredskap.

Kommunens intäkter kommer till 56 procent från kommunalskatten och till 24 procent från olika typer av statsbidrag. 20 procent kommer från avgifter och andra bidrag, exempelvis avgifter för vatten- och avlopp, barnomsorg, vård och omsorg samt olika projektbidrag.
När det gäller vatten och avlopp så finansieras det helt av de hushåll som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Kostnader och intäkter för hanteringen av hushållssopor sköts helt och hållet av Renhållningsbolaget i Mellansverige AB som är Storfors kommuns och Karlskoga energi och miljös gemensamma avfallsbolag.
Andra kostnader, exempelvis skola, kultur- och fritid, äldreomsorg, återvinningscentralen, gator och vägar med mera finansieras solidariskt via kommunalskatten även om en viss egenavgift tas ut.

Vad kan du göra för att lyfta kommunen?
* Hjälp till att hålla samhället fräscht och inbjudande – även din egen tomt
* Var aktsam om alla gemensamma ytor
* Ta alla chanser till egen försörjning eller utbildning
* Tala väl om din ort – hjälp både besökare och potentiella inflyttare att upptäcka Storfors
* Bemöt besökare i Storfors på ett positivt sätt
* Engagera dig i föreningslivet – hjälp till att skapa ett levande samhälle
* Engagera dig i något politisk parti - gör din röst hörd

Har du förslag som skulle kunna vara positiva för kommunens ekonomi och för att åtadkomma en budget i balans? Hör då av dig till din politiker i något av de partier som är representerade i Storfors kommunfullmäktige för att kanalisera dina förslag.

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till alla politiker i Storfors kommunfullmäktige.

Senast publicerad av Eva Wiklund