Logotype för Storfors kommun

Nyheter i korthet från kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av Storfors kommuns samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens ekonomiska ställning och utveckling.

Styrelsen bereder ärenden som ska behandlas i fullmäktige, och fattar också slutliga beslut i vissa frågor. Kommunstyrelsen har nio ledamöter och sammanträder tio gånger under 2017. Här kommer en rapport från mötet den 20 februari. Fullständigt protokoll publiceras på kommunens hemsida när det är justerat.

Illustration över hur Lårhöjdsleden kommer att dras om på två ställen.

Lårhöjdsleden får nya järnvägspassager

Lårhöjdsleden anlades för över 20 år sedan, med start och mål vid Badsta Camping. Under 2016 påbörjades en restaurering av leden och då tog man också upp en diskussion med Trafikverket om de två plankorsningarna över inlandsbanan. När leden anlades gav dåvarande Banverket tillstånd till passage med byggande av två så kallade gångfällor. Idag är inlandsbanan elektrifierad och mer intensivt trafikerad och övergångarna är inte godkända enligt Trafikverkets regler. Efter en studie av Trafikverket föreslås nu att de två passagerna tas bort och att leden delvis dras om. Istället för att passera över spåret vid Badsta Camping (Lårhöjdsleden S) får man gå en bit norrut och sedan passera över spåret vid en oanvänd, men godkänd, plankorsning vid Brobyvägen. Den är obevakad men har kryssmärke och en anlagd väg över spåret. Istället för plankorsningen Lårhöjdsleden N kan man att använda den bevakade plankorsningen Jordkullen. Detta får till följd att vandringsleden dras om en bit längs vägen. Uppskattad kostnad för Storfors kommun blir 125 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.

 

Tummen upp för plan för bättre näringslivsklimat

Sedan oktober månad 2016 har det pågått ett arbete for att strategiskt processa fram en plan så
att näringslivsklimatet i Storfors kommun förbättras. Underlaget har nu för andra gången varit ute på remiss bland Storfors näringsliv, som tidigare kommit med en rad förslag och idéer som man kunnat väva in i planen. Kommunchef och näringslivsutvecklare har haft dialog med näringslivet och fått positivt gensvar. Planen innehåller nu en aktivitetslista med 66 konkreta punkter som ska förbättra näringslivsklimatet markant de kommande tre åren. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta framtagen plan- och aktivitetslista, Bättre näringslivsklimat- Storfors 2020.

 

Parkeringsövervakning kan införas

Storfors kommun har idag ingen parkeringsbevakning vilket medför upprepade problem med felparkerade fordon som utgör trafikfara, eventuell miljöfara samt problem med framkomlighet.
För att komma till rätta med problemen vill teknisk drift införa parkeringsövervakning inom hela kommunen. Man vill köpa tjänsten under två till tre timmar per månad och på sikt räknar man med att den blir självfinansierande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Införa parkeringsövervakning i hela Storfors kommun från och med 1 juni 2017.

 

Projektgrupp ska föreslå framtida vårdverksamhet

Kommunstyrelsen beslöt att tillsätta en projektgrupp som ska ta fram ett förslag för Storfors kommuns framtida vårdverksamhet. Gruppen ska även planera för den inre miljön i det nya särskilda boendet som ska byggas. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen blir projektledning och styrgrupp. Själva projektgruppen ska bestå av processtödjare Oskar Eklöf (projektledare), enhetscheferna Anna Thyberg och Åsa Jonsson samt ytterligare två personer som utses av styrgruppen.


Borgensavgift föreslås

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att kommunen ska ta ut en avgift i de fall man går in som borgenär. Avgiften föreslås bli 0,25 % av lånesumman.

 

MSB ger miljonbidrag till ökad ledningsförmåga

Kommunen är enligt lag skyldigt att vidta förberedelse för att verksamheten ska fungera även vid extraordinära händelser och höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bland annat att anordna en säker ledningsplats för kommunledningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har ansvaret att stödja kommunerna i detta arbete.
MSB har utarbetat ett förslag till åtgärder som ska säkra kommunhuset som ledningsplats i Storfors. Ett reservkraftaggregat köps in, man skapar en säkrare miljö för dataservrar och man gör en del tekniska upprustningar gällande sammanträdesrum, AV-utrustning och telefoni. Sammanlagt kommer detta att kosta 3 378 000 kr. Bidraget från MSB är cirka hälften av totalkostnaden. Återstående kostnad för Storfors kommun är l 736 500 kr. Kommunstyrelsen fattade beslut om att genomföra åtgärderna i kommunhuset enligt MSBs förslag.

 

Överskott från second hand fördelas

2007 startade Arbetsmarknad/Jobbcentrum en second hand-butik med insamling och
försäljning av begagnade möbler, kläder och husgeråd med mera.
Butiken utgör idag en viktig funktion för personer som behöver arbetsträna i syfte att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning. Verksamheten genererar årligen ett överskott som ska delas ut enligt fastställd fördelning. Under 2016 uppgick överskottet till cirka 60 000 kronor och tidigare har överskott skänkts till olika välgörande ändamål såsom Röda Korset, SOS-barnbyar, Katthemmet i Kristinehamn och Kvinnojouren i Filipstad.
Kommunstyrelsen beslutade att överskottet från second hand-försäljningen kommande år ska fördelas med 50 procent till Radiohjälpens insamling ”Världens barn” och med 50 procent till det lokala föreningslivet. KS ger också Arbetsmarknad/Jobbcentrum i uppdrag att tillsammans med Kultur & Fritid i uppdrag att ta fram rutiner för fördelning av medel till det lokala föreningslivet.


Motion om lokal upphandling

I en motion framförs önskemål om att kommunen ska se över upphandlingsformer och livsmedelspolicy för att fler lokala entreprenörer och producenter ska kunna komma i fråga som leverantörer.
Förslagsställarna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, får i svaret veta att Storfors idag har ett samarbete med Filipstads kommun om upphandling av livsmedel. Inom ramen för det samarbetet (avtalet löper till oktober 2018) finns inte möjlighet att göra en egen upphandling eftersom Filipstad kommuns riktlinjer och policys används. Där är i dagsläget mjölk, yoghurt, fil och ost ekologiska livsmedel.
Storfors kommun är alltför liten för att genomföra egna upphandlingar inom livsmedelsområdet, men har efter den förra livsmedelsupphandlingen inlett ett samarbete med Karlskoga kommuns inköps- och upphandlingsavdelning. Genom samverkan har Storfors tillgång till en hel enhet med omfattande och bred kompetens.
Det finns inga beslut om hur nästa upphandling av livsmedel ska se ut, men inför den kommer enhetschefen för kost och lokalvård att bevaka frågan om lokala livsmedelsråvaror.
Kommunstyrelsens ledamöter fick också information om upphandlingen av ”småinköp” som vanns av ICA Nära i Storfors. Där gör förskolor och särskilda boenden mindre inköp av frukost, fika, mellanmål och tillbehör. Detta ger utrymme för att handla lokalproducerat i mindre kvantiteter. Alla ägg som köps in därifrån är exempelvis lokalproducerade.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i och med detta anse motionen vara besvarad.

 

Omöjligt begränsa fyrverkeri

I ett medborgarförslag föreslår två medborgare att kommunen ska begränsa användningen av pyroteknik. Kommunens säkerhetssamordnare hänvisar i svaret till tidigare beslut från länsstyrelsen i Värmland, där det framgår att kommunen i princip inte har möjlighet att begränsa användningen av pyroteknik for hela kommunen. Det går att inskränka användningen inom områden där det behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor, men även dessa möjligheter är högst begränsade. I övrigt är det polismyndigheten som är den myndighet som kan reglera användningen av pyrotekniska varor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i och med detta anse motionen vara besvarad.


Medborgarförslag om bytesgrejor besvarat

En medborgare föreslår att det ska finnas ett ställe i närheten av ”centralen” där man kunde ställa saker för återanvändning. I ett svar från kommunen konstateras att kommunen har tre second-hand-butiker dit man kan lämna saker för återvinning. Numera finns också fritidsbanken som tar hand om avlagda fritidsprylar och lånar ut dessa utan kostnad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i och med detta anse motionen vara besvarad.

Senast publicerad av Eva Wiklund