Logotype för Storfors kommun

Nyheter från kommunstyrelsen i korthet

Under kommunstyrelsen sammanträde den 11 september beslutades bland annat följande.

Utredning gällande ny skola

Kommunchefen ska utreda tre olika spår och presentera prislapp samt konsekvensbeskrivningar gällande ny skola för kommunstyrelsen:
- Behålla skolan i Bjurtjärn
- Ny skola i Kyrksten
- Centralisera all skolverksamhet till Storfors

Arbetsgrupp för nyetableringar

Kommunstyrelsens arbetsutskott bildar en arbetsgrupp där diskussioner gällande nyetableringar kan ske med sekretess i tidiga skeden när förfrågningar kommer in.

Finansiering av Jordkullen Arena året ut

Storfors kommun kommer att säkerställa finansieringen av Jordkullen Arena året ut genom en bedömd kostnad på 200 000 kronor. Kommunchefen ska redovisa ett utredningsuppdrag i december då ytterligare beslut fattas av kommunstyrelsen.

KS föreslår fullmäktige att köpa Hammargatan 10

l Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om köp av Hammargatan 10 för maximalt 1,7 miljoner kronor och därefter renovera byggnaden för förskola till en kostnad av maximalt 5,7 miljoner kronor. Kommunen har samtidigt ansökt från kommundelegationen om en omfördelning av beviljat bidrag på cirka sju miljoner kronor. Bidraget beviljades för utköp av hyra på Hälsans Hus, men söks nu för förskolesammanslagning.

Senast publicerad av Eva Wiklund