Logotype för Storfors kommun

Gamla deponin vid Abborrtjärn ska sluttäckas

Just nu pågår sluttäckning av Storfors kommuns gamla deponi vid Abborrtjärn.

Arbetet har dock stoppats av bygg- och miljökontoret eftersom man inte anser att alla prover är korrekt utförda.

Deponin öppnades 1973 och användes fram till 1993. Här samlades både hushållsavfall, byggavfall och avfall från industrin. Sammanlagt finns det ungefär 40 000 ton massor. Deponin är klassad som ”icke farligt avfall”, klass 2, men kommunen bedömer ändå att det kan finnas en större risk eftersom även industriavfall placerats här.

För att skydda vattentäkten Mögsjön, som ligger en dryg kilometer bort i avrinningsområdet, har kommunen begärt och fått tillstånd att sluttäcka deponin.

Idag tar Storfors kommun prov på lakvattnet från deponin en gång om året genom att analysera vattnet i en lakvattenbassäng, i två lakvattenbrunnar på väg mot Mögsjön och till slut i den bäck som rinner ut i Mögsjön.

- Vi har inte sett att deponin påverkat vattnet i den bäck som rinner ut i Mögsjön, så det har alltså inte funnits någon påverkan på dricksvattnet hittills, säger Tommy Svärd.

En sluttäckning innebär att man täcker över avfallet med täta massor så att inte nederbörd ska kunna ta med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, vidare ut i naturen. Runt deponin ska ett dike grävas med anslutning till lakvattenbassängen. Efter täckningen ska prover på vattnet fortsatt tas årligen för att säkerställa så att inga farliga ämnen läcker ut.

Samtidigt som Storfors kommun har behov av att täcka den gamla deponin, har EWG/Miljöbolaget stort behov av att hitta placering för avfall som klassas som icke farligt avfall och som får användas vid exempelvis sluttäckning av deponier.

Kommunstyrelsen beslutade därför att ge Miljöbolaget uppdraget att täcka deponin, ett uppdrag som företaget kommer att göra utan kostnad för kommunen eftersom man samtidigt löser det egna problemet med placering av massor.

Bygg- och miljökontoret har godkänt kommunens ansökan, med villkoren att översiktliga markundersökningar i hela området ska göras samt att en deponigasutredning utförs innan arbetet påbörjas.

Vid en tillsyn nyligen stoppades dock arbetet av bygg- och miljökontoret eftersom de försiktighetsåtgärder som skulle genomföras inte är utförda på rätt sätt och i tillräcklig omfattning.

Driftchef Tommy Svärd säger att det handlar om en kommunikationsmiss.

- Eftersom Miljöbolaget bytt en del personal har detta inte blivit utfört enligt de regler som sattes upp. Nu gör man ett omtag och tar in experthjälp för att alla försiktighetsmått i arbetet ska bli korrekt utförda, säger Tommy Svärd, som hoppas att arbetet kan komma igång igen så fort alla åtgärder är genomförda.

Att man nu genomför sluttäckningen är ytterligare ett försiktighetsmått för framtiden.

Senast publicerad av Eva Wiklund