Logotype för Storfors kommun

Förvaltningsrätten avvisar föräldrars överklagande

Under sommaren har ett antal föräldrar överklagat ett beslut om att tillfälligt lokalisera den förskolegrupp som skulle fått plats på Hammargatan 10 till Lillåsen.

Enligt förvaltningsrättens domslut avvisas nu föräldrarnas överklaganden.

I resonemanget bakom domslutet pekar förvaltningsrätten dock på att beslutet om en tillfällig samlokalisering inte är taget på ett sådant sätt att det kan överklagas.

Ett nytt politiskt beslut är nu fattat för att möjliggöra ett eventuellt nytt överklagande.

Beslutet innebär, i likhet med det tidigare beslutet, att den förskolegrupp som skulle fått plats på Hammargatan 10 kommer att ha sina tillfälliga lokaler på Lillåsen från och med vecka 32.

Det grundläggande beslutet om en samlokalisering av tre förskolor i två lokaler fattades av kommunstyrelsen i oktober 2022. Beslutet innebar att Förskolorna Lillåsen och Hagen skulle flytta till Stiftelsen Björkåsens lokaler på Hammargatan 10, i direkt närhet till förskolan Viken.

I maj 2023 fick skolans personal besked av Stiftelsen Björkåsen att tidsplanen gällande renovering av Hammargatan inte skulle hålla.

Ärendet lyftes därför till kommunstyrelsens arbetsutskott, KASU, den 15 maj 2023, där ledamöterna fick en muntlig genomgång. KSAU fick två förslag att ta ställning till; att fortsätta med de tre förskolorna eller att genomföra sammanslagningen, men med tillfälliga lokaler vid Lillåsen. KSAU gav då muntligt direktiv att genomföra sammanslagningen, med tanke på det kraftigt minskade barnantalet i förskolan och det ökade barnantalet på Kroppaskolans fritidshem.

I detta akuta läge, där flytten redan är gjord och barnen är på väg in efter sommarens semesterperioder, har kommunstyrelsens ordförande fattat ett ordförandebeslut. Den typen av beslut fattas när det krävs snabb hantering. Beslutet gäller omedelbart, men ska sedan anmälas vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde.

Det nu fattade beslutet har samma innebörd som rektors beslut från maj 2023, det vill säga att barnen har sina platser i förskolelokaler på Lillåsen, enligt tidigare kommunikation med föräldrarna. Beslutet är anslaget på kommunens anslagstavla och kan överklagas inom tre veckor. Under tiden fram till att en eventuell överklagan är hanterad gäller dock det fattade beslutet.

Den övergripande ambitionen är att så snart som möjligt få till stånd en samlokalisering där de två förskolorna ligger i direkt närhet till varandra.

Länk till ordförandebeslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund