Logotype för Storfors kommun

Beslut i korthet från kommunstyrelsen 22 januari 2024

Några av de aktuella frågor som kommunstyrelsen fattade beslut om den 22 januari.

Jordkullen Arena

Frågan om hur Storfors kommun ska hantera Idrottsalliansen och Jordkullen Arena fanns på dagordningen. Efter relativt samstämmiga diskussioner fattade kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på ömsesidig uppsägning av nuvarande driftsavtal med Storfors Idrottsallians gällande Sporthallen. Idag driver Idrottsalliansen Sporthallen (som ligger intill Jordkullen arena) med hjälp av ett driftsbidrag på cirka 900 000 kronor per år. Uppsägningen ska ske för att möjliggöra en eventuell omförhandling. Ambitionen är att detta ska behandlas på nästkommande KS-möte.

Förvaltningen fick också i uppdrag att ta fram en plan för inköp av anläggningen Jordkullen Arena till bokfört värde inklusive nuvarande inredning och fastighetstillbehör. Frågan om inköp av anläggningen kommer att hanteras av kommunfullmäktige.

I avvaktan på beslut om uppsagt/omförhandlat driftsavtal samt inköp av anläggningen fattade kommunstyrelsen beslut om att varje månad betala ut ersättning motsvarande ränta och amortering till Idrottsalliansen avseende Jordkullen Arena.

Skolsituationen i Bjurtjärn

Kommunstyrelsens politiker landade efter diskussion i beslutet att tillsätta en politisk beredningsgrupp för frågan om skolsituationen i Bjurtjärn. Gruppen kommer att formas efter nästa kommunstyrelsemöte då varje parti utsett en representant. Sedan tidigare finns ett utredningsunderlag med en rad olika alternativ att ta ställning till och eventuellt utreda vidare.

Alternativen i utredningen var följande (utan inbördes rangordning)

* Nuvarande lösning med Bjurtjärns skola som endast är hållbar en kort period

* Akut underhåll och uppfräschning av Bjurtjärns skola för att förlänga livslängden i 20-25 år

* Omfattande renovering av Bjurtjärns skola och idrottshall

* Paviljonglösning vid Bjurtjärns skola samt renovering av förskolor och idrottshall

* Nybyggnation av skola och förskola i Kyrksten – alla resurser samlas där

* Paviljonglösning i Kyrksten gällande både förskola och skola

* Samordning av Kroppaskolan och Bjurtärns skola vilket skulle innebära att skolan centraliseras till tätorten, medan förskolor och fritids finns kvar i Bjurtjärn/ Kyrksten.

Revidering av placeringskostnader på Solforsens boende

Kommunstyrelsen diskuterade förslaget gällande reviderade placeringskostnader på Solforsens skyddade boende. Bakgrunden är att boendet tar emot skyddsbehövande kvinnor och barn från andra kommuner och därför behöver drivas till självkostnadspris. Enligt kommunallagen kan en kommun inte använda kommunmedlemmarnas skattepengar för att bekosta tjänster för andra kommuners invånare. Anläggningen får heller inte drivas med vinst. Utifrån ett utökat personalbehov, ett ackumulerat underskott på 7,5 miljoner kronor som måste återställas samt overheadkostnader som det inte tidigare har räknats med (vare sig i budget eller kostnadskalkyl), behöver placeringskostnaderna bli högre. Beslutsförslaget till kommunstyrelsen landade på en höjning till 2250 kronor per dygn för vuxen och 750 kronor per dygn för barn. Även efter denna höjning skulle priset vara bland de lägsta i Sverige gällande liknande anläggningar.
Beslutet blev nu att lyfta frågan i sin helhet till kommunfullmäktige den 15 februari.

Senast publicerad av Eva Wiklund