Logotype för Storfors kommun

Kontaktmannaskap på särskilda boenden

Att flytta till ett särskilt boende kan väcka många frågor av både praktisk som psykosocial karaktär hos kunden och anhöriga. För att skapa tydlighet, trygghet och kvalitet är det viktigt att någon i personalstyrkan blir den personen som har det övergripande ansvaret och närheten till kunden.  Därför har Storfors kommun valt att arbeta strukturerat med framgångsfaktorn kontaktmannaskap. Vilket är ett sätt att organisera verksamheten och insatserna till kunden.

Genomförandeplan

Det är kunden som tillsammans med kontaktman utformat och reviderar den individuella genomförandeplan

Genomförandeplanen beskriver hur kunden vill ha sin dagliga vård och omsorg.

Enklare kontaktvägar

Att arbeta med kontaktmannaskapskontrakt skapar förutsättningar för god kvalitet bl.a. genom en enklare kontaktvägar för kundens delaktighet i utformningen av hur insatser utförs, en förenklas insamling om kundens integritet och större förutsättningar för individuellt inriktad omsorg. Genom kontaktmannaskap skapas goda förutsättningar för kontinuitet.

Det blir också lättare för kund, anhöriga eller andra inom vård och omsorg att direkt vända sig till den personal med mest kunskap om det som rör just den kunden.

Samordning

Ett tydligt uttalat uppdrag och mandat, ger kontaktmannen befogenhet att svara för samordning kring kundens behov och kommunicera detta till arbetsgruppen.

Två kontaktpersoner per kund

Undersköterskor vid vård och omsorg i Storfors kommun är kontaktman för en eller flera brukare. Varje kund får två kontaktpersoner och kontaktmannaskapet tar självklart inte över närstående och anhörigas ansvar eller roll.

Dokumentation

Kontaktmannen har det övergripande dokumentationsansvaret för sin kund. Detta innebär inte att den dagliga dokumentationen utförs endast av kontaktmannen, utan snarare att större uppföljningar och beslut som rör kunden i den mån det är möjligt bör utföras av kontaktmannen.

Det dagliga vård och omsorgsarbetet fördelas i arbetslaget, men kontaktmannen ska ändå ha en kontinuerlig kontakt och vara väl förtrogen med kundens livssituation. Kontaktmannen följer upp att övriga i arbetslaget respekterar vad som överenskommits mellan kontaktpersonen, vårdtagaren och anhöriga, detta görs exempleviss vid våra vårdtagarmöten.

Livskvalitet och guldkant i vardagen

I uppdraget ingår även att värna om att kunden känner meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i sin livssituation. För ett meningsfullt liv behövs en guldkant i vardagen. Kontaktmannens bör också ta redan på vad som är livet i vardagen för brukaren, vad ger livskvalitet? Och värna om att guldkanten i vardagen blir av.

Därför erbjuder alltid kontaktmannen att denne tillsammans med kunden och/eller nära och kära fylla i en ”Min Levnadsberättelse”.

Övergripande syfte med kontaktmannaskapet:

  • Att kvalitetssäkra vård- och omsorgsinsatser, där kundens delaktighet garanteras.
  • Att korta ner beslutsvägar
  • Att säkerhetsställa att rutiner i ledningssystemet genomförs
  • Att skapa trygghet och kontinuitet för kunden i första hand men även för anhöriga.
  • Att vara ett stöd i olika dagliga aktiviteter utifrån den enskildes behov.
  • Att skapa en tydlig struktur och ansvars/befogenhetsroll.

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Kristina Elmström