Logotype för Storfors kommun

Ombud på särskilda boenden

Våra ombud

För att vi ska kunna ha en tydlig arbetsstruktur, skapa snabbare informations och beslutsvägar samt kvalitetssäkra att våra kompetenshöjande satsningar arbetar vi med ombudsroller. För de frågor där vi känner att det är extra viktigt att säkerställa att inte något ramlar mellan stolarna så har vi valt att utse någon med intresse och kunskap för att samordna och svara för övergripande delar inom ämnet.

Detta har mynnat ut olika ombudsroller som i grova drag presenteras här nedan:

Administrativt ombud

Ombudet ska stödja sin kollegor dokumentation i lämplig utsträckning.

Tanken är att allt administrativt ska samordna  att ingen dokumentation ramlar mellan stolarna.

Administrativombud har även en del granskande uppgifter. Detta för att vi tillsammans

ska hitta bättre struktur, tydlighet och kvalitetssäkra vårt arbete. Ombudets roll består främst av att administrera och till viss del informera.

Aktivitetsombud

Ombudet ska arrangera så att personalen på särskilt boende ska ges möjligheten att ge ”guldstunder i vardagen” till kunderna. Detta kan exempelvis ske genom det planeras så att personalen sätter sig ned med en kund och pratar kring ett fotografi, har fredagsmys, har kafferep, spela bingo, lyssnar på musikgudstjänst, gör sittgymnastik, skapar pubafton, ha pizzakväll, allsång, borstar håret, pratar gamla minnen, spelar musik, ge handmassage, gör manikyr, allt för att uppmärksamma den enskilda personen och dennes behov och önskemål.

Aktivitetsombud ska inspirera övrig personal att vara med och utveckla det sociala innehållet, samt planera och genomföra aktiviteter och trevliga vardagshändelser för de äldre.

Ambitionen är att utföra en minst en aktivitet i veckan. Ombudet ska också samverka med frivilligarbetare och andra organisationer för att skapa nätverk, aktiviteter och sociala kontakter vilka kan bistå oss med aktivitetshjälp.

Hygienombud

Den basala vårdhygienen inom hemtjänst och äldreomsorg är av viktig betydelse för både vårdpersonal och kunder. Hygientänket måste lyftas fram och personal ska ha förståelse för vilka risker som kan uppstå om riktlinjer inte följs. Därför har hygienombudet en viktig roll. Ombudet ska lyfta fram hygientänket och förståelsen för det. Ta reda på hur informationen angående hygienrutiner når ut till van och ovan personal inom detta yrke och därmed förhoppningsvis kunna minska smittspridning och även kunna förebygga vårdrelaterade infektioner. Samt inventera befintliga rutiner och initiera hygienruiner vid behov.

Nutritionsombud

Mat innebär inte bara njutning utan ger oss också nödvändig näring och energi. God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringstillstånd. Maten och måltiden skapar således förutsättningar för att vi ska hålla oss friska och kunna bibehålla en så god livskvalitet som möjligt. Ombudet skall bidra till att personalen har kunskap kring kost och fungera som en länk mellan den egna arbetsplatsen och kostenheten. Ombudet ska bidra till att goda rutiner upprätthålls och skapas samt skapa en trivsam matsituation där mat serveras på ett aptitretande sätt. Ombudet ska också arbeta aktivt för att minska nattfastan.

Skyddsombud

En av förutsättningarna för att nå bra resultat på jobbet är att alla ska må bra i sin arbetsmiljö. Ett skyddsombud jobbar för att alla ska trivas både fysiskt och psykiskt på jobbet, och ombudet fungerar som en representant för arbetsmiljöfrågor.

Brandombud

Varje boende har ett brandombud som regelbundet går en brandsskyddsrond. Skulle brandombudet påträffa brister signalerar denne detta omgående till Tekniska enheten och till enhetschefen. Brandombudet visar och informerar all ny personal om brandrutiner.

Värdegrundsledare

Dessa har fått en utbildning i värdegrundsarbete och ska arbeta för att främja allt värdegrundarbete. Denne ska också inspirera till att vi konkretisera vår värdegrund i vårt arbete, så att den äldre personen får ett värdigt liv och känner välbefinnande. Med andra ord bland annat arbeta för att:

”På de särskilda boendena i Storfors kommun ska vi ge våra kunder en värdig tid i deras liv. Vi ska vara med och skapa mer allmänt positiv syn på vårt värdefulla arbete och skapa fokus på lösningar hos oss ska kunden ha det bra”

Larmombud

Uppmärksamma funktionen av våra larm, ser till att det finns rutiner och dokumentation för att dessa hur dessa fungerar och regelbundet testas. Ombudet svarar också för att batterier byts vid behov och för att sända in trasiga larm för reperation. Larmombuden ska också vara behjälplig att förklara funktionen av larmen. Vid  eventuelle bekymmer ska dessa påtalas till  enhetchef.

BPSD registratorer

BPSD-registret stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och har varit ett nationellt kvalitetsregister sedan den 1 november 2010. Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Registratorerna använder registret för att hitta framgångsfaktorer som vi rent konkret kan använda i vårt dagliga arbete med människor med demens el demensliknande symtom.

Senior Alert registrator

Registrerar för det rikstäckande kvalitetsregistret Senior Alert

 Senior alert är ett kvalitetsregister som personalen kommer åt via webben. Personer inom vård och omsorg som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av ohälsa i munnen. Med hjälp av Senior alert så kan vi följa vårt arbete med att förebygga dessa vårdskador som tyvärr ibland inträffar. Detta arbete sker naturligtvis tillsammans med andra vårdgivare och framförallt tillsammans med den som söker vård eller omsorg. Detta är ett viktigt register som skapar framgång och ny kunskap för vårdarbetet.

Kontakt


Länkar


Senast publicerad av Anna Thyberg