Logotype för Storfors kommun

Samråd för detaljplan del av Herrnäset 1:101

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostäder. Målsättningen är att möjliggöra för 20 till 30 tomter för småhusbebyggelse för både permanentboende och fritidshus.

Samråd om planförslaget pågick mellan 1 juli - 30 September 2023. Samrådshandlingar har varit utställda här på kommunens hemsida och i kommunhuset. Samtliga handlingar hittar du under länkar i högerspalten.

Nu pågår granskning av samrådshandlingen den 2 februari 2024 till xxxxxx. Se handlingar under "länkar" i högerspalten.

Granskning

Under samrådstiden har 18 yttranden kommit in. Dessa presenteras i en samråds­redo­görelse med all saktext kopierad direkt från dokumenten, följt av kommunens kommentarer. Därefter redovisas kommunens ställningstagande inför det fortsatta planarbetet, föreslagna revideringar sammanfattas, och en namnlista på de ev. sakägare som inte fått sina synpunkter helt tillgodosedda redovisas.

Följande dockument finns att granska här:

Samrådsredogörelse Word, 11.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Word, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

plankarta Pdf, 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund