Logotype för Storfors kommun

Ändring detaljplan Koltorp /särskilt boende1:18

ANTAGANDE
Kommunfullmäktige har den 13 oktober 2016, KF § 60, beslutat att anta rubricerad detaljplan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 26 oktober 2016. Detaljplanen vann laga kraft den 17 november 2016.

Storfors kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Koltorp 1:18 m.fl

Planområdet omfattar ca 12 hektar. Syftet är att skapa ny kvartersmark för ett särskilt äldreboende om 40 platser fördelat på två våningsplan.
Planen innehåller också möjlighet till framtida utbyggnad, vilket illustreras i förslaget.

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

SAMRÅD OCH GRANSKNING
Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 2016-03-29 till och med 2016-04-20, med möjlighet för berörda sakägare att lämna synpunkter.
Granskning har skett under perioden 2016-07-01 till och med 2016-07-22. Med möjlighet för sakägare och andra att berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och granskningsutlåtande, som presenteras nedan tillsammans med i planprocessen uppdaterade handlingar.


HÄR NEDAN FINNS AKTUELLA PLANHANDLINGAR m.m.

A. Underrättelse om antagande 2016-10-26 Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster.

B. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2016-10-13 Pdf, 389.9 kB.

C. Granskningsutlåtande 2016-09-19 Pdf, 192.4 kB.

D. Koltorp plan och illustration (uppdaterad antagandehandling) Pdf, 884.5 kB.


1. Underrättelse om granskning Pdf, 157.8 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Samrådsredogörelse Pdf, 296.4 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Fastighetsförteckning Pdf, 54.3 kB, öppnas i nytt fönster.

4. Planbeskrivning Koltorp Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.

5. Behovsbedömning Koltorp Pdf, 106.4 kB, öppnas i nytt fönster.

6. Naturvärdesinventering Pdf, 3.2 MB.

7. Resultat provtagning jordmassor Pdf, 648.5 kB, öppnas i nytt fönster.

8. Geoteknisk undersökning Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

9. Storfors ÖP 2013 Pdf, 79.8 MB, öppnas i nytt fönster.

10. Stiftaravtal Pdf, 947.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre