Logotype för Storfors kommun

Detaljplan Alkvettern 2:96

Detaljplanearbete inför byggnation av ny skola i Kyrksten har nu startat. Handlingar finns nu utställda här på kommunens hemsida och i Storfors kommunhus.

Samråd om planförslaget pågår mellan 2022-05-30 och 2022-07-11. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Samrådet omfattar sakägare, boende, myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av planen. Efter plansamrådet sammanställs synpunkterna och kommunen tar ställning till hur man går vidare med planförslaget.

Samtliga handlingar hittar du under länkar i högerspalten.

Detaljplan för:

Alkvettern 2:96, Kyrkstens skola mf.l

Fastighetsbeteckningar:

Alkvettern 2:96 enligt fastighetsförteckning

Planens syfte:

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny skola i Kyrksten. Skolan ska uppföras på del av Storfors kommuns fastighet Alkvettern 2:96, på en tomt som idag i huvudsak används som idrottsplats och förskola. Planområdet planläggs så att fastigheten fortsatt både kan inrymma idrottsändamål och skolverksamhet.

Handläggare:

Planhandlingarna har producerats av Diana Lindström, planarkitekt, Metria AB

Senast publicerad av Eva Wiklund