Logotype för Storfors kommun

Ändring detaljplan för Kvarnvägen

Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata). Gatan har en funktion att binda samman två delar av Storfors samhälle och genom att övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det kommunala ansvaret genom drift och underhåll.

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 1:39 och 11:330 som ägs av Storfors kommun, Storfors 1:2 och 14:1 som ägs av Trafikverket samt Storfors 11:347 som är privatägd.

Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän platsmark (gata).


Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Granskningsutlåtande

Granskning har skett under perioden 2020-04-10 till 2020-04-30, med möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och granskningsutlåtande, som har presenteras tillsammans med i planprocessen uppdaterade handlingar

Kommunstyrelsen har den 2 november, beslutat att godkänna granskningsutlåtandet, enligt bifogat protokollsutslag 2020-11-20

Eventuella synpunkter på beslutet ska göras skriftligt senast 2020-12-13 till Storfors kommun, box 1001, 688 29 Storfors eller mail storfors.kommun@storfors.se

 

Läs hela planbeskrivningen med tillhörande handlingar under länkar

Senast publicerad av Anne-Charlotte Buhre