Logotype för Storfors kommun

LIS-plan för Storfors kommun

ANTAGANDE OCH LAGA KRAFT
Kommunfullmäktige har den 4 april 2019, KF 141, beslutat att anta rubricerad LIS-plan, vilket tillkännagavs genom anslag på kommunkontoret den 17 april 2019.

LIS-planen har vunnit laga kraft den 9 maj 2019.

Storfors kommun har upprättat ett förslag till plan med tillhörande miljökonsekvens-beskrivning för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) inom Storfors kommun. LIS-planen utgör ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan.

Planen upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Syftet med LIS-planen är att bidra till en långsiktig hållbar landsbygdsutveckling och möjliggöra utveckling i utvalda strandnära lägen, som kommunen ser som lämpliga för utveckling av bostäder eller verksamheter inom strandskyddat område.
Totalt har förslaget pekat ut 10 LIS-områden, som efter inkomna synpunkter i granskningsfasen har reviderats till att omfatta 8 LIS-områden. Du hittar detaljerade kartor i LIS-planen Pdf, 5.3 MB..

Översikt - alla LIS-områden

SAMRÅD OCH GRANSKNING
LIS-planen har varit föremål för samråd under tiden 2017-03-21 till och med 2017-04-18 och granskning har skett under perioden 2018-06-29 till och med 2018-08-10, med möjlighet för sakägare och andra berörda att lämna synpunkter på planförslaget.

Löpande i processen har inkomna synpunkter sammanställts i samråds- och gransknings-utlåtande, som har presenteras tillsammans med i planprocessen uppdaterade handlingar

HÄR NEDAN FINNS AKTUELLA PLANHANDLINGAR:

Kontakt

Kommunchef
Johan Rosqvist
0550-651 55

Länkar

Karta

Delområde 1 norr om Furuvik

Karta

Delområde 2 norr om Släbråten

Karta

Delområde 5 Sandsjötorp

Karta

Delområde 6 Sävviken

Karta

Delområde 7 Ullvetterstorp

Karta

Delområde 8 Bjurvik

Karta

Delområde 10 Kyrksten

Karta

Delområde 11 Lungsund

Senast publicerad av Eva Wiklund