Logotype för Storfors kommun

Planarbete

Hur det byggs i våra tätorter och på landsbygden och hur kommunens mark och vatten används, är frågor som berör alla människor. Plan- och bygglagen reglerar hur dessa frågor ska hanteras i kommun.

Det finns tre typer av planer: - Översiktsplan (ÖP) - Detaljplan (DP) - Områdesbestämmelser (OB)

Översiktsplan (ÖP)

En översiktsplan är en kommuntäckande plan som redovisar grunddragen i den avsedda användningen av mark- och vattenområden och framtida bebyggelseutvecklingen. Storfors kommun har upprättat en Översiktsplan som utgår från kommunens övergripande vision men är inriktad på mark- och vattenanvändningen.

Du kan läsa översiktsplanen för Storfors kommun här>.

Detaljplan (DP)

En detaljplan kan omfatta en tomt, ett kvarter eller ett större område. En detaljplan anger bland annat vad marken får användas till, tex bostäder (B), industri (J), handel (H) osv. En detaljplan får även ange hur höga byggnaderna får vara, hur stor del av marken som får bebyggas, var gator och vägar ska gå osv. Detaljplaner reglerar rättigheter för fastigheten och ger stöd och vägledning för bygglovsprövning. En detaljplaner är juridiskt bindande.

Områdesbestämmelser (OB)

Områdesbestämmelser kan upprättas inom begränsade områden som inte är detaljplanelagt, exempelvis om kommunen vill ställa krav på byggnader som skall uppföras inom ett område som från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig utgångspunkt är särskilt värdefull. Områdesbestämmelser finns inom flera områden i Storfors kommun.

Kontakt

Kommunchef
Johan Rosqvist
0550-651 55

Senast publicerad av Eva Wiklund