Logotype för Storfors kommun

Cisterner

Cisterner som är i bruk ska kontrolleras regelbundet. Vid installation av uppvärmningssystem baserade på berg- sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre används och därför tas ur bruk. Fastighetsägaren/cisternägaren är skyldig att anmäla detta till miljökontoret. Du behöver även i god tid göra en anmälan om du installerar en ny eller begagnad cistern.

Regelbunden kontroll

Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter olja ska kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat kontrollföretag. Detta gäller för samtliga cisterner oavsett om de används eller inte. För cisterner inom vattenskyddsområde gäller hårdare regler och de ska kontrolleras oftare.

Cistern som tas ur bruk

För att undgå kravet på besiktning ska cisternen göras obrukbar vilket sedan ska anmälas till miljökontoret. Systemet tas ur bruk genom att cisternen och dess rörledningar töms och rengörs. Det avfall som uppkommer vid rengöring och tömning klassas som farligt avfall och ska tas om hand enligt särskilt uppställda krav. För att man inte av misstag ska kunna återfylla cisternen ska åtgärder vidtas för att förhindra detta, exempelvis genom att ta bort påfyllnadsröret eller göra det obrukbart på annat sätt. Helst bör även cistern tas bort helt, men om detta inte är möjligt bör den sandfyllas. Vid borttagning har man möjlighet att upptäcka eventuell förorening och åtgärda denna om den medför risker för t ex dricksvattentäkter. Observera att du är skyldig att anmäla till miljökontoret om du upptäcker en förorening i marken.

Anmälan för cistern ur bruk ska göras till miljökontoret.

Cisterner som tas i bruk

Kommunen ska informeras om följande ska installeras:

 • Cistern i mark innehållande eldningsolja, dieselolja, spillolja och som rymmer mer än 1 m³
 • Cistern ovan mark (utomhus) innehållande eldningsolja, dieselolja, spillolja och som rymmer mellan 1 m³ och 10³. (Mer än 10 m³ har räddningstjänsten tillsyn över.)
 • Cistern inomhus som ej är kontrollerbar runt om eller har rörledning i golv/mark innehållande eldningsolja, dieselolja, spillolja och som rymmer mellan 1m³ och 10 m³. (Mer än 10 m³ har räddningstjänsten tillsyn över.)
 • Börjar använda en avställd cistern som omfattas av det som nämnts ovan.

Anmälan för cistern i bruk ska göras till miljökontoret.

Att tänka på när man installerar en cistern

 • Informationskravet gäller oavsett om det är en ny eller begagnad cistern som installeras.
 • En cistern bör placeras så långt från känsligt område som möjligt, vilket innebär att avstånd från vattentäkter, dagvattenbrunnar, vattendrag och dräneringsdiken bör vara väl tilltaget. Avståndet från cistern till en dricksvattentäkt bör vara minst 50 meter.
 • En cistern som installeras bör vara försedd med invallning och nederbördsskydd om det inte finns särskilda skäl. Invallningen bör rymma minst hela cisternens volym. Om cisternen förvaras tillsammans med andra kemikalier eller flytande farligt avfall bör invallningen rymma den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym.
 • I samband med installation av cistern ska en installationskontroll genomföras av ett ackrediterat företag.
 • Läs mer:
  https://www.swedac.se/amnesomraden/cisterner/  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga