Logotype för Storfors kommun

Munskydd införs i hemtjänsten

Från och med idag, den 9 november, används munskydd av hemtjänstens personal i smittförebyggande syfte.

- Vi följer Smitttskydd Värmlands rekommendationer, säger enhetschef Yvonne Frank Ljungberg.

Smittskydd Värmland har inför en tillfällig rekommendation om munskyddsanvändning för symtomfri vård- och omsorgspersonal vid patientkontakt i ordinärt boende.
Rekommendationen kommer löpande att utvärderas och gäller i ett första läge till och med den 30 november.
Bakgrunden är att antalet fall av covid-19 har ökat markant i Värmland de senaste veckorna.
I rekommendationen skriver Smittskydd Värmland att omsorgstagare med hemtjänst har fler kontakter jämfört mot boende på SÄBO och därmed en ackumulerad högre risk för exponering av smitta. Ökande luftvägsvirus hos personer med hemtjänst kan öka risken för att personer i denna grupp insjuknar och behöver vårdas på sjukhus. Detta kan innebära en extra belastning för slutenvården.
Eftersom smitta kan förekomma innan symtomdebut kan munskyddsansvändning i vissa fall
vara motiverat för att minska risken för smittspridning. Munskyddsanvändning är dock inte ett alternativ till att stanna hemma vid luftvägssymtom.

Smittskydd listar också grundförutsättningar för att förhindra smitta i all vård och omsorg:
• God följsamhet till basala hygienrutiner.
• Vård- och omsorgspersonal ska stanna hemma från arbetet vid nytillkomna luftvägssymtom och/eller feber av oklar anledning. Personal får återgå i arbete vid stabil
förbättring av symtom samt feberfrihet i minst 24 timmar.
• Vård- och omsorgspersonal rekommenderas influensavaccination för att minska risken för
smittspridning i vård och omsorg.

I Storfors kommun kommer vård- och omsorgspersonal att erbjudas gratis influensavaccination via företagshälsovården. Vaccinationerna kommer att utföras på plats i Storfors vid ett par olika tillfällen.

Senast publicerad av Eva Wiklund