Logotype för Storfors kommun

Nu ställs granskningshandlingar för Kvarnvägen ut

Processen för att kunna öppna Kvarnvägen fortsätter. Ett samråd har hållits och de synpunkter som kommit in har beaktats. Nu är vi framme vid granskningsfasen då det förändrade förslaget ställs ut för synpunkter.

Storfors kommun vill återinföra Kvarnvägen som gata igen (så kallad allmän platsmark) för att binda samman två delar av Storfors samhälle.

GÅ DIREKT TILL GRANSKNINGSHANDLINGARNA

Planen omfattar följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan

Myndigheter, sakägare och andra berörda ges nu en sista möjlighet att lämna synpunkter innan planen ska antas i kommunfullmäktige. När planen är antagen och tiden för överklagande (tre veckor) har passerat kan arbetet påbörjas.

Planområdet är beläget mellan Storforsälven och järnvägen. Vägområdet var tidigare en huvudgata med separat gång- och cykelväg. 2006 planlades vägen som kvartersmark för att marken skulle kunna användas för industriändamål. I planförslaget vill man nu återställa gatan till den tidigare formen. Ingen större påverkan på mark, vegetation eller landskapsbild bedöms ske.

Gatan föreslås korsa stickspåret till industriområdet norrut och här föreslås fortsatt plankorsning.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligt senast 30 april.

Kvarnvägens avslutning vid kommunförrådet.

Kvarnvägens avslutning vid kommunförrådet.

Senast publicerad av Eva Wiklund