Logotype för Storfors kommun

Nu sker översyn av häckar och buskage

I Plan- och bygglagen regleras det hur häckar och träd ska klippas för att säkerställa god sikt vid korsningar och utfarter. Där står bland annat att träd och grenar inte får hänga ut på vägområdet så att de påverkar trafiken.

Med start i månadsskiftet maj-juni påbörjar miljökontoret i Karlskoga en översyn i Storfors.

Det är fastighetsägarens eller markägarens ansvar att sköta klippa träd och buskar enligt reglerna. I plan och bygglagen finns också sanktionsregler som miljö-, bygg- och myndighetsnämnden kan ta beslut om.

Detta innebär att Byggnadsnämnden har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Hörntomt

Fri sikt ska finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, vara högre än 80 centimeter över körbanan. Observera att måttet gäller från körbanans nivå! Där cykelbanor korsar varandra eller en gata gäller samma mått som vid en gatukorsning.

Utfart mot gata

Fri sikt ska finnas på en sträcka av 2,5 meter åt varje håll från utfarten och 2,5 meter in på utfarten från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter över körbanan.

Tomt intill gata

Träd, buskar och häckar får inte växa utanför tomten mot en gångbana, körbana eller cykelbana. Växtligheten får inte heller hänga ner så att den skymmer sikten för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara minst

  • 2,5 meter över en gångbana
  • 3,5 meter över en cykelbana
  • 4,7 meter över en körbana

Träd och buskar växer

För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt
långt från vägen.
Växterna brer ut sig olika mycke beroende på vilken art man väljer vilken klimatzon man befinner sig i jordens beskaffenhet och skötseln.

Senast publicerad av Eva Wiklund