Logotype för Storfors kommun

Dricksvattnet ska skyddas med striktare regler

Nu föreslår Storfors kommun att skyddet för grundvattentäkten i Storfors tätort ska utökas för att säkra tillgången på rent dricksvatten.

Det innebär bland annat att det kan bli förbjudet att köra båt med tvåtaktsmotor på Mögsjön och Baggtjärn samt förbud mot motortrafik på isen.

Senast den 15 januari ska allmänheten ha lämnat sina synpunkter på förslaget.


Länk till kartor och förslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattentäkten vid Vargtorp svarar för vattenförsörjningen till Storfors tätort. När Storfors kommun nu ska stärka skyddet för vattentäkten, får det konsekvenser för både företagare och enskilda i området.

I det primära skyddområdet finns Baggtjärn och delar av Mögsjön, resten av Mögsjön med omgivande mark tillhör det sekundära skyddsområdet. Det tertiära skyddsområdet består av Östersjön. Utformningen av skyddsområdet grundar sig på att vattentäkten är en grundvattentäkt som är beroende av vatten som filtreras genom jordlagren från den närliggande sjön, Mögsjön.

Det skyddsområde som idag gäller togs fram 1987, men nu vill kommunen alltså utöka området samtidigtoch skärpa föreskrifterna.

Det föreslås striktare regler för näringsverksamhet samt jord- och skogsbruk kring sjöarna, man vill anlägga vattentäta diken för att förebygga föroreningar på grund av olyckor och besluta om restriktioner för båttrafiken.

Enligt de nya föreskrifterna kommer man inte att få köra båt med dieselmotor eller tvåtaktsmotor för bensin. Det blir också förbjudet att köra motorfordon som drivs med diesel eller bensin på isen på Mögsjön eller Baggtjärn.

De som berörs av vattenskyddsområdet har bjudits in till ett samrådsmöte. Men alla kan lämna synpunkter på de nya föreskrifterna som finns utställda tillsammans med ett kartmaterial i Storfors kommunhus fram till 15 januari. Inkomna synpunkter beaktas och lämnas tillsammans med förslaget till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som i slutänden fattar beslut om det nya skyddsområdet, men innan dess sker också en remissomgång. Det slutliga beslutet kan sedan överklagas till regeringen.

Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 15 januari och skickas till:
Storfors kommun
Tekniska förvaltningen
att. Tommy Svärd
Box 1001
688 29 Storfors

Märk kuvert ”Synpunkter nytt skyddsområde för Vargtorpets vattentäkt - Förslag på nytt skyddsområde”


Senast publicerad av Kristina Elmström