Logotype för Storfors kommun

Plan för kommungemensam samhällsorientering i Värmland

Bakgrund Samhällsorientering är en utbildningsinsats för nyanlända invandrare som omfattas av lagen om etableringsinsatser.  Det är ett kommunalt uppdrag som definieras i förordning om samhällsorientering, 2010:1138.

  1. Omfattning: Samhällsorienteringen omfattar 60 klocktimmar fördelat på 12 kurstillfällen. Tiden är anpassad efter deltagare med lång resväg.

  2. Tidsperiod: Kurser startar löpande utifrån kommunernas behov. Möjlighet till flexibla lösningar utifrån efterfrågan.

  3. Innehåll: Ramarna för samhällsorienteringens innehåll definieras i förordningen 2010:1138 och fördelas över  12 kurstillfällen med möjlighet till studiebesök utifrån gruppens önskemål.

  4. Utförare: Kommun ansvarar för anmälning av deltagare till samhällsorienteringen. Region Värmland, genom folkhögskolorna, är anordnare av samhällsorinertering för samverkande kommuner. Samhällsorienteringen utförs av samhällskommunikatörer som genomgått introduktionskurs i uppdraget och anses ha personlig lämplighet, anställningsformen är timanställning. Då antalet deltagare till samhällsorienteringen är för få inom ett modersmål genomförs webbaserad samhällsorientering i samverkan med Viadidakt, Katrineholms kommun.

  5. Språk: Samhällsorienteringen ges i första hand på modersmål eller annat språk som individen behärskar väl. Vid udda språk där kommunikatör saknas erbjuds deltagaren samhällsorientering på lätt svenska, kan innebära att tiden för samhällsorienteringen förskjuts då deltagaren bör tillgodogjort sig grunderna i det svenskaspråket.

  6. Metod: Samhällsorienteringen bedrivs i grupper på minimum 7 st. och max 20 st. (variationer kan förekomma). Fokus ligger på individens frågeställningar inom varje delområde. Materialet som används är, Om Sverige, Va Med och informationsverige.se. Undervisningen bygger på dialog och reflektion. Utifrån gruppens önskemål och kommunikatörens förslag planeras studiebesök.

  7. Intyg: Intyg utfärdas efter avslutad kurs.  Delintyg utfärdas på begäran med bilaga om genomförda områden.

  8. Samarbete: Genom att samhällsorienteringen sker i samverkan mellan kommuner i Värmland kommer det på ett naturligt sätt skapa vägar för samarbete mellan kommunerna. Samverkande kommuner träffas kontinuerligt för att planera och utveckla kursverksamheten.  Kommunikatörerna får stöd med planering av studiebesök hos myndigheter och organisationer av lokal samordnare på folkhögskolan. Skatteverket, försäkringskassan, brandförsvaret, kommun och landsting kan besöka kursen eller ta emot studiebesök i mån det är möjligt.

  9. Uppföljning: Under pågående kurs har deltagarna möjlighet att påverka innehållet inom respektive område då kommunikatörens utgångsläge är gruppens behov och sammansättning.  Efter avslutad samhällsorientering genomförs en deltagarutvärdering.  Den behandlar utbildningens upplägg, innehåll och hur utförande har svarat mot deltagarnas förväntningar. Utvärderingarna ligger till grund för utveckling av verksamheten.

  10. Beredskap/organisation Antal deltagare, omfattning på samhällsorienteringen och dess innehåll kommer att vid behov kunna rapporteras in till länsstyrelsen.  Detta görs genom en dialog mellan kommun och den regionala samordningsfunktionen.


Kontakt

Enhetschef
Ewa Sundberg
0550-651 15

Länkar


Senast publicerad av Eva Wiklund