Logotype för Storfors kommun

Ansök om stöd LSS

För att ha rätt till insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) behöver man tillhöra någon personkrets.

De som kan vara aktuella är personer:

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • med betydande och bestående begåvningsmässig funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och medför betydande svårigheter i den vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

Läs mer om insatser och stöd enligt LSS

Kontakt

Kontakta vår LSS-handläggare för att få veta mer eller göra en ansökan om stöd. Ansökningsblankett finns till höger på sidan.

Utredning av behov
LSS-handläggaren tar emot din ansökan och tar sedan kontakt med dig för att få information. LSS-handläggaren och du går tillsammans igenom ditt behov av stöd. Det kan vara nödvändigt för LSS-handläggaren att ta del av intyg från läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut m.fl. för att få ett tillräckligt underlag för att utreda ditt behov. Uppgifterna sammanfattas i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på.

Det första som sker är att LSS-handläggaren utreder om du omfattas av personkrets. Om du inte gör det har du inte rätt till någon av insatserna i lagen.

Din ansökan prövas sedan individuellt. Det innebär att det är just dina behov av stöd ska prövas. I den bedömningen vägs bland annat in vad du klarar själv och vilket stöd du får av andra.

Beslut om insats
När utredningen är klar och bedömningen är gjord fattas ett formellt beslut. Det är din LSS-handläggare som fattar beslutet enligt LSS på delegation av ansvarig nämnd.

Beslutet skickas hem till dig. Beslutet och nödvändig information kommer att lämnas över till de som kommer att hjälpa till med de insatser som du fått beviljade. De tar sedan kontakt med dig.

Du har också rätt...
Om du inte talar svenska eller förstår svenska har du rätt att begära tolkhjälp. Du kan begära att få beslutet översatt.

Om du är synskadad kan du begära att få beslutet uppläst.

Rätt till tolk har också du som är allvarligt hörsel- eller talskadad. Denna service är kostnadsfri.

Om du vill överklaga
Du kommer att få ett skriftligt beslut på din ansökan. Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga. Av beslutet ska framgå vilken hjälp du kan få eller varför du fått avslag och hur du kan överklaga beslutet.

Din överklagan skickar du till din LSS-handläggare som vidarebefordrar den till förvaltningsrätten där ditt ärende prövas. LSS-handläggaren kan hjälpa dig att överklaga. Din överklagan ska ha inkommit till LSS-handläggaren inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. Att överklaga och få sin sak prövad i förvaltningsrätten är gratis.

Om du inte får rättelse i förvaltningsrätten kan du begära prövningstillstånd i kammarrätten.


Kontakt

 

Enhetschef
Jessika Andersson
0550-652 55

Lss-handläggare
mari.erlingsjo@storfors.se
0550- 651 56

Senast publicerad av Sofia Axén