Logotype för Storfors kommun

Försörjningsstöd

Om du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd kan du ansöka digitalt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller lämna in en skriftlig ansökan till Individ- och familjeomsorgen. Det är viktigt att du lämnar allt underlag som behövs för att kunna handlägga din ansökan. Om något saknas tar det längre tid att handlägga din ansökan.


Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd. En del (riksnorm) ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidningar, telefon och TV-avgift. Nivån på riksnormen bestäms av regeringen.

Försörjningsstödet omfattar också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Bistånd kan även beviljas till andra kostnader som behövs för att nå en skälig levnadsnivå.

Hur stort är bidraget?

Bidraget beror på hushållets storlek och familjemedlemmarnas ålder. Bidraget minskas med alla dina inkomster och tillgångar. Om de sammanlagda inkomsterna överstiger normen beviljas inte försörjningsstöd. Eventuellt normöverskott kommer att medräknas vid nästa månads ansökan.

Vem har rätt till försörjningsstöd?

Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt kan ha rätt till bistånd i form av försörjningsstöd. Ansvaret för den egna försörjningen kommer i första hand. Alla andra möjligheter till försörjning ska vara uttömda.

Vilka krav ställs på dig som söker?

Ett krav för att vara berättigad till försörjningsstöd är att du gör vad du kan för att bidra till din försörjning. Om du är arbetslös ska du stå till arbetsmarknadens förfogande och aktivt söka arbete. Det kan dessutom krävas att du praktiserar eller deltar i annan form av kompetenshöjande verksamhet genom kommunens arbetsmarknadsenhet. Är du inte arbetsför krävs att du är sjukskriven med läkarintyg.

Hur utreds behovet?

Försörjningsstöd är en behovsprövad bidragsform. Vid ansökan gör därför en socialsekreterare en utredning kring ditt behov av bistånd. Utredningen ska göras tillsammans med dig och du ska kunna styrka dina inkomster, utgifter och tillgångar.

Till första besöket behöver du ha med dig:

1. Inkomstuppgifter (3 månader tillbaka)
2. Hyreskontrakt och aktuell hyresavi
- För boende i hus/bostadsrätt ska låne- och driftkostnader uppvisas
3. Specifikation på utgifter du avser ansöka om
4. Kontoöversikt samt kontoutdrag 3 månader tillbaka för familjens samtliga konton
5. Komplett deklaration
6. Uppgifter om tillgångar
7. Vid arbetslöshet; Handlingsplan från AF
8. Vid sjukskrivning; Läkarintyg
9. Vid anställning; Arbetsgivarintyg

Om du inte kan uppvisa verifikationer eller inte medger kontroll, försvåras utredningsarbetet och det kan innebära grund för avslag.
Hembesök kan även bli aktuellt för att utreda behov av bistånd.

Regler om återbetalning

Beviljat bistånd får återkrävas om du har lämnat felaktiga uppgifter eller om du på annat sätt orsakat att bistånd har utbetalats med för högt belopp. Om detta sker riskeras polisanmälan. Även om socialtjänsten gör fel och betalar ut för mycket kan du bli återbetalningsskyldig.

Personakt, tystnadsplikt och överklagan

När en utredning har öppnats förs anteckningar i en personakt. Dessa har du rätt att läsa. Vissa myndigheter har enlig lag rätt att ta del av uppgifterna. Socialsekreterarna har i övrigt tystnadsplikt.
Om socialförvaltningen helt eller delvis avslår din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut som du kan överklaga.


Här kan du göra en beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Provberäkning> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se
tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider:
mån, tis, tors, fre 08.30-09.30 eller ons 13.00-14.00

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Ellen Johansson