Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa och behöver hjälp bör du anmäla det till socialtjänsten. All personal som arbetar med barn är enligt lag skyldiga att anmäla om de är oroliga för att barn eller ungdom far illa.

Om du tror att ett barn eller en ungdom (0-20 år) behöver hjälp av socialtjänsten, kan du ringa och samråda med en chef eller en socialsekreterare.

Ring kommunens växel 0550-651 00 och be att få prata med någon inom individ- och familjeomsorgen.

Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren handlägger akuta sociala ärenden när ordinarie socialtjänst har stängt. Det gäller ärenden som inte kan vänta till socialtjänstens ordinarie öppettider. Det kan till exempel handla om barn som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjourens tider

Söndag – torsdag 16.30-00.00.

Fredag – lördag 16.00-01.30.

Kontakta socialjouren

Telefonnummer 054-540 50 54, 054-540 54 14.

Vad händer efter att en anmälan har inkommit?

När socialtjänsten tagit emot anmälan kontaktas barnets familj för att tillsammans med dem försöka hitta lösningar som kan hjälpa både barnet och familjen.

Om du vill kan du vara anonym, socialtjänsten måste ändå ta upp din anmälan. Det är i sådana fall viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom socialsekreteraren enligt huvudregeln ska berätta vem som gjort anmälan för den som anmälan rör.

Socialtjänsten är skyldig att utreda

När socialtjänsten fått reda på att ett barn behöver stöd eller skydd är de skyldiga att utreda barnets situation och behov.

Utredningen ska så långt som möjligt ske i nära samarbete med föräldrar och barn. Syftet är att familjen tillsammans med socialsekreteraren ska komma fram till om det finns behov av hjälp eller stödinsatser för barnet.

Sekretess

Socialtjänsten tar inga övriga kontakter i en pågående utredning som föräldrar eller barnet inte informerats om. De uppgifter som framkommer journalförs i en personakt. Alla uppgifter som kommer till socialtjänstens kännedom är sekretessbelagda. Det innebär att ingen utomstående har rätt att ta del av vad som skrivits eller kommit till socialtjänstens kännedom utan att vårdnadshavarna har gett sin tillåtelse till det.

Kontakt

Individ- och familjeomsorgsenheten (IFO)

E-post: ifo@storfors.se

tel. 0550-651 00

Säkrast når du oss på våra telefontider: 
mån, tis, tors, fre 8.30-09.30  eller ons 13.00-14.00

 

Direkt till barnhandläggare:
072-1467540

Faxnummer: 0550-600 12

Senast publicerad av Ellen Johansson