Logotype för Storfors kommun

Upphandling & inköp

Storfors kommun har inlett ett samarbete med Karlskoga kommuns inköps & upphandlingsenhet med formell start 1/1-2017. Genom samverkan har Storfors kommun tillgång till en hel enhet med en omfattande och bred kompetens. Samtliga enhetschefer inom Storfors kommun ”äger” sina egna avtal och för löpande dialog med Storfors kommunledning och upphandlingsenheten i Karlskoga.

Storfors kommuns inköpspolicy kommer att revideras under 2017.

Inköp genom upphandling

Vid alla inköp, utom de allra minsta, måste Storfors kommun göra en offentlig upphandling. Det innebär att vi genom en databas annonserar ut en vara eller tjänst med ett förfrågningsunderlag som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas.

Kommunens upphandlingar görs i enlighet med Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), övrig lagstiftning på området och kommunens upphandlingspolicy och riktlinjer. Vid konkurrensutsättning av kommunala verksamheter ska även kommunens konkurrenspolicy beaktas. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för all upphandlingsverksamhet i kommunen.

Syftet med offentlig upphandling är i första hand ge alla leverantörer möjligheten att på lika villkor erbjuda sina varor och tjänster till den offentliga sektorn, men också att främja konkurrensen på marknaden och på så sätt använda skattemedlen på ett effektivt sätt.

Vill du veta mera om offentlig upphandling, läs gärna mer på Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Den 1 juli 2014 infördes även en dokumentationsplikt som innebär att de inköp som överstiger 100 000 kronor och som utförs av en myndighet, i detta fall Storfors kommun, skall dokumenteras.

Upphandlingens fem principer

Fem grundläggande principer gäller för all upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. De är följande:

1. Principen om icke-diskriminering innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör främst på grund av nationalitet eller genom att ge ett lokalt företag företräde.

2. Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika eller ges lika förutsättningar. Alla måste exempelvis få samma information vid samma tillfälle.

3. Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/ESS-länder.

4. Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.

5. Principen om transparens innebär en skyldighet för den upphandlande myndigheten att skapa öppenhet. Anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar.

Aktuella upphandlingar >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad av Eva Wiklund