Logotype för Storfors kommun

Tobak

Tillstånd för försäljning av tobak

Om du vill sälja tobak ska du lämna in en ansökan om tillstånd för försäljning av tobak till Bygg- och miljökontoret. Du måste även känna till och följa de regler som finns för att få sälja tobak.

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

Den nya tobakslagen, lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär i korthet att du från den 1 juli 2019 måste ansöka om tillstånd hos bygg- och miljökontoret om du vill sälja tobak i Karlskoga kommun. Du som redan anmält att du säljer tobak får fortsätta med din försäljning, men du måste senast den 31 oktober ansöka om tillstånd om du vill fortsätta med försäljningen.

När du skickat in din ansökan gör bygg- och miljökontoret en lämplighetsprövning. Bygg- och miljökontoret granskar då ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet.

För att kommunen ska kunna godkänna din ansökan krävs att du uppfyller lagens krav, bland annat att du inte har skulder hos Kronofogden, att du inte har anmärkningar hos Skatteverket samt att du inte förekommer i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. När du ansöker om tillstånd för försäljning av tobak kommer bygg- och miljökontoret utreda om du är lämplig. Kraven på lämplighet gäller även för andra med ett betydande inflytande i verksamheten t.ex. ägare, finansiärer eller chefer/ansvariga.

Partihandel

Även du som bedriver partihandel (grossistverksamhet) med tobak behöver ansöka om tillstånd för hantering av tobak. Partihandel med tobak omfattas av ytterligare krav, kontakta bygg- och miljökontoret för att få veta vilka regler som gäller för partihandel med tobak.

Varför ser lagen ut som den gör?

Ett av riksdagens mål för folkhälsan är ett minskat tobaksbruk. Detta innebär att man vill se en minskad användning av tobak hos befolkningen och att ungdomar inte ska lockas att börja använda tobak. Detta tillsammans med en önskan om en minskad illegal försäljning av tobak ligger bakom de nya reglerna.

För att få sälja tobak krävs tillstånd. Det ställs höga krav på ålderskontroll, att produkter är rätt märkta och att marknadsföringen är måttfull. För att få ha ett tillstånd krävs det att man är lämplig. Vilket innebär att man behöver vara lämplig så länge man har tillståndet, inte bara vid ansökningstillfället. Om man visar sig vara olämplig efter att man fått tillstånd, så återkallas detta och man får inte längre sälja tobak.


Egenkontroll

I egenkontrollprogram dokumenteras de rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten lever upp till de krav som ställs i tobakslagen vid försäljning av tobaksvaror.

I samband med att du ansöker om tillstånd för försäljning av tobaksvaror behöver du skicka in en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla följande uppgifter:

 • Namn på företaget.
 • Uppgifter om försäljningsstället.
 • Rutiner, för hur verksamheten säkerställer efterlevnaden av följande krav:

  Märkning och innehållsdeklaration
  Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedd med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår. Om en förpackning saknar korrekt märkning får inte produkten tillhandahållas konsumenter.

  Lämplig åtgärd kan t.ex. vara att verksamheten kontrollerar märkningen och innehållsdeklarationen vid leverans med stöd av Folkhälsomyndighetens föreskrifter.

  Att styckförpackningar inte innehåller mindre antal än vad som är tillåtet.
  En styckförpackning med cigaretter ska innehålla minst 20 stycken cigaretter. En styckförpackning med rulltobak ska innehålla tobak som väger minst 30 gram och portionsförpackat snus ska innehålla minst 20 portioner. Om en förpackning inte innehåller rätt mängd får inte produkten tillhandahållas konsumenter.

  Lämplig åtgärd kan vara att verksamheten kontrollerar mängden som anges på förpackningarna vid leverans.Informera personal om att cigarettpaket, rulltobaksförpackningar och portionsförpackningar med snus inte får öppnas och säljas styckvis.

  För tobaksvaror: Hur kravet på att styckförpackningar uppfyller kraven på identitets- och säkerhetsmärkning.
  Spårbarhetssystemet ställer krav på att alla styckförpackningar med tobaksvaror ska förses med en unik identitetsmärkning som bland annat gör det möjligt att fastställa datum, plats för tillverkningen och leveranskedja. Märkningen gör det möjligt att identifiera, spåra och söka fram uppgifter om varorna genom hela leveranskedjan fram till detaljistledet. Alla styckförpackningar med tobaksvaror, som släpps ut på marknaden, ska även vara försedda med en säkerhetsmärkning. Säkerhetsmärkningen ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller inte. Den ska bestå av minst fem typer av äkthetsdetaljer, både synliga och osynliga.

  Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:
  • Att vid leverans och försäljning vara uppmärksam på säkerhetsdetaljerna och kontrollera att förpackningarna är försedda med:
   • Guilloche, ett ornamentaliskt mönster som består av två eller fler sammanflätade band tryckta i flera icke-standardiserade mönster som ofta trycks med offsettryck. Synligt dekorativt mönster som vid misstanke om felaktigheter kontrolleras med förstoringsglas.
   • Optisk varierbar tryckfärg som på nära håll är synligt som färgskiftningar och färgmönster och sammansmälter på längre håll till en enhetlig färg.
  • Att vid behov kontrollera:
   • Mikrotrycket, som är mycket små bokstäver. Detta mikrotryck syns som en tunn linje för blotta ögat, men kan läsas med förstoringsglas. Trots att det är smått är trycket skarpt, inte suddigt.
   • Att pappret är icke-fluorescerande. Pappret ska inte återge något ljus i uv-belysning.
   • Att tryckfärgen är av anti-stokestyp eller är fluorescerande. Detta kontrolleras med uv-ljus och trycket ska ge ifrån sig ett sken.
   • Kontakta bygg- och miljökontoret om du misstänker att förpackningarna har felaktig identitets- och säkerhetsmärkning.

Att det i butiken finns en tydlig och klart synbar skylt om åldersgräns.
L
ämplig åtgärd kan t.ex. vara att skyltar är placerade vid samtliga kassor och på platser där tobak finns till försäljning. Att regelbundet kontrollera att skyltarna är synliga och att inga försäljningsplatser saknar skylt.

Ålderskontroll

Den som lämnar ut tobaksvaror ska förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet beträffande kun­dens ålder ska legitimation begäras. Om kunden inte har fyllt 18 år får tobaksvaror inte säljas eller lämnas ut på annat sätt. Det måste finnas rutiner för ålderskontroll även vid försäljning genom t.ex. automat, via postorder eller vid internetförsäljning.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • Personalen rekommenderas att begära legitimation av alla.
 • Kundens ålder kontrolleras med legitimation.
 • Vid tveksamheter om kundens ålder efterfrågas legitimation.
 • Om kunden inte är 18 år eller inte kan visa legitimation nekas köpet.
 • Om personalen misstänker att tobaken kommer att lämnas över till någon som är under 18 år nekas köpet (langning).
 • Om kunden är påstridig tillkallas annan personal eller chef.

Stöd till personalen för att kunna följa de lagar och regler som gäller.
En näringsidkare som säljer tobaksvaror till konsumenter ska ge personalen den information och det stöd som behövs för att de ska kunna följa tobakslagen och anslutande föreskrifter. Det är också viktigt att all personal som arbetar i kassan och lämnar ut tobak känner till sitt personliga straffansvar i samband med försäljningen.

Lämplig åtgärd kan vara:

 • att nyanställd personal informeras om verksamhetens rutiner och utbildas om reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
 • att personalen utbildas i lagen om tobak och liknade produkter regelbundet.
 • att personalen uppmanas att kontakta chef/ansvarig vid svåra situationer.

Förbud mot reklam
Det är endast tillåtet att marknadsföra tobaksvaror inne på försäljningsstället genom att tillhandahålla tobaksvarorna till försäljning och genom kommersiella meddelanden i tobaksvarornas närhet. Meddelandena får inte vara påträngande eller uppsökande och de får inte uppmana till bruk av tobak.

Lämplig åtgärd kan t.ex. vara:

 • att inte tillåta marknadsföring av tobaksprodukter i butiken.
 • att marknadsföring i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället.

Egenkontrollprogrammet ska utformas på svenska eller engelska och regelbundet följas upp och uppdateras vid behov.

När du gjort din ansökan

När vi tagit emot din ansökan kommer du att få en bekräftelse inom 1–2 veckor.

Du kan behöva komplettera din ansökan med något eller några av dokumenten nedan.

 • En kopia av verksamhetens egenkontrollprogram.
 • Aktiebok, handelsbolagsavtal eller kommanditbolagsavtal.
 • Uppgifter om andra verksamheter du är verksam i (t.ex. verksamheter i andra kommuner).
 • Registeruppgifter.
 • Finansieringsplan (kvitton, lånehandlingar och/eller skuldebrev/reverser som styrker köpet av rörelsen och visar pengarnas ursprung). Även en utförlig redovisning där finansieringen beskrivs med egna ord kan behöva bifogas.
 • Kopia på köpekontrakt eller arrendeavtal för verksamheten.
 • Budget över eventuella ombyggnationer och andra beräknade kostnader i samband med starten t.ex. butiksinredning och lager.
 • Kopia av hyreskontrakt och ritning över lokal och tillhörande förråd mm.

Du har möjlighet att skicka in dokumenten när du ansöker, antingen via e-post eller med post. Du kan också välja att inte skicka in dokumenten i samband med ansökan, vi kommer då att meddela dig vilka dokument du behöver komplettera din ansökan med.


Avgifter

Bygg- och miljökontoret tar ut en avgift för handläggning samt årlig tillsyn.

Här kan du se alla avgifter.

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av dataskyddsförordningen artikel 6.1e.


Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, mobilnummer, personnummer, e-post och fastighetsadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna dokumentera din ansökan. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på adressen ovan. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@karlskoga.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Personuppgiftsansvarig är Myndighetsnämnden som du kan kontakta på myndighetsnamnd@karlskoga.se


Mer information

Läs mer om den nya lagen om försäljning av tobaksvaror på folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Läs mer om att söka tillstånd för tobaksförsäljning på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.

Om du vill skicka ansökan med post är adressen:

Karlskoga kommun
13. Bygg- och miljökontoret
69183 Karlskoga kommun


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga