Tillstånd, regler och tillsyn

Oavsett vilken sorts verksamhet du driver så påverkas du av lagstiftning inom olika områden. Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd av eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Oftast behövs bygglov och/eller bygganmälan för lokalen, enligt Plan- och bygglagen och tillstånd eller anmälan för verksamheten, enligt Miljöbalken eller andra specifika lagar inom miljöområdet.

Flera typer av tillstånd kan behöva sökas. Här följer exempel på länkar till sådana tillstånd. Listan är inte fullständig. Anmäl/sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

Avfall och avlopp

All "bortskaffning" av avfall kräver tillstånd.

Avlopp latrin - tillstånd

Information/kontakt

Avfall - abonnemang

Information/kontakt

Transport av avfall och farligt avfall

Yrkesmässig transport av avfall kräver att man antingen har tillstånd eller att man gjort en anmälan om transport av avfall eller farligt avfall. Vissa frimängder där tillstånd inte behövs finns angivna i avfallsförordningen. Anmälan görs till länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bekämpningsmedel

Tillstånd eller anmälan krävs för spridning av bekämpningsmedel inom vissa områden bl.a. för yrkesmässig spridning inom vattenskyddsområde, idrottsanläggning och på områden större än 1000 m² där allmänheten får vistas, undantag åkermark. Information/kontakt

Brandfarliga varor

Det gäller t.ex. bensinstationer, restauranger med gasolinstallationer och oljetankar. Information/kontakt

Bygglov, bygganmälan

I de flesta fall krävs både bygglov och/eller bygganmälan när du ska bygga nytt, ändra användning eller inreda en lokal. Information/kontakt

Djurhållning

Tillstånd för att t ex driva jordbruk med djurhållning, en kennel, hunddagis, hunduppfödning, ridläger, zoobutik och för djurhållning inom detaljplanelagt område, krävs innan verksamheten startar. För jordbruk eller annan djurhållande verksamhet kan förutom tillstånd från kommunen även krävas tillstånd av länsstyrelsen. Information/kontakt

Fastighetsbildning

Om du vill reglera eller dela en fastighet skall förhandsbesked sökas i områden utan detaljplan och samråd hållas inom detaljplanelagt område Information/kontakt

Folkölsförsäljning

Detaljhandel med och servering av folköl. Information/kontakt

Gatuförsäljning

All försäljning på gator, torg och parker (offentliga platser) kräver tillstånd av polisen. Kommunen skall också yttra sig.  

Tillstånd Närpolisområde Storforslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  

Gödselspridning

Anökan om dispens från kraven på miljöhänsyn i jordbruket avseende bland annat gödselspridning. Information/kontaktJordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hygienlokal

Anmälan av verksamhet som tatuerare, akupunktör eller verksamhet med solarium, bassängbad, håltagning, fotvård mm, skall göras minst sex veckor innan verksamheten planeras att starta. Information/kontakt

Kemikaliehantering

Länsstyrelsen handlägger tillstånd om vissa kemiska produkter. Information/kontakt: Miljöenheten, Länsstyrelsen i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Köldmedium

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar. Anmälan och årsrapport ska lämnas in till miljöenheten. Årsrapport ska lämnas in om mer än totalt 10 kilo är installerat. Information/kontakt

Lantbruk

Djurhållning inom lantbruket kräver tillstånd eller anmälan beroende på djurslag och storlek på besättning. Information/kontakt

Livsmedel

Hantering av livsmedel kräver oftast ansökan om godkännande/registrering av anläggningen. Information/kontakt

Lokaler — ändra användning

Bygglov krävs för att ändra användningssättet av en lokal. Information/kontakt

Marklov

Krävs i vissa fall i samband med schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering. Information/kontakt

Miljöfarlig verksamhet

Tillstånd/anmälan krävs för olika verksamheter. Information/kontakt

Ibland kan tillstånd behöva sökas även hos länsstyrelsen. Miljöenheten, Länsstyrelsen i Värmlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Musik i offentliga lokaler

För att spela musik i till exempel en butik krävs tillstånd från STIM och SAMI. De är intresseorganisationer som företräder olika rättighetshavare.

STIM företräder upphovsmännen till musiken, det vill säga de som har skapat musiken och skrivit texterna. SAMI företräder artisterna, musikerna, det vill säga de som sjunger och spelar musiken.

Ett framförande av bakgrundsmusik i butik får alltså inte ske utan samtycke från både musikskaparna (licens från STIM) och från artister och skivbolag (licens från SAMI).

Läs mer om STIM här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster     Läs mer om SAMI här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster    

Receptfria läkemedel

Du som säljer receptfria läkemedel till konsumenter ska anmäla försäljningen till Läkemedelsverket. Information/kontakt

Rivningslov, rivningsanmälan

Rivningslov krävs för vissa typer av byggnader. Rivningsanmälan krävs vid rivning av nästan alla typer av byggnader. Information/kontakt

Serveringstillstånd

Krävs för att få servera alkohol på restauranger, krogar, pubar m.m. Information/kontakt>

Speltillstånd

Lotterier, spel m m. Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet och utövar tillsyn över automatspel.
Läs mer om lotterier.

Tobaksförsäljning

Du som säljer tobaksvaror till konsumenter ska anmäla försäljningen. Information/kontakt

Vatten och avlopp

Ansökan om anslutning av vatten och avlopp. Information/kontakt avloppInformation/kontakt dricksvatten
Ansökan om enskilt avlopp

Ventilationssystem

För bostäder och arbetsplatser finns krav på återkommande kontroller av ventilationssystem. Information/kontakt

Värmepumpar

För att få anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten krävs att en anmälan görs. Information/kontakt   


Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-09-17