Logotype för Storfors kommun

Tummen upp för Storfors när SCB frågar

Kommunen får höga betyg för bla skolan, förskolan, biografen, vandringslederna och äldrevården. FOTO: Eva Wiklund samt BIM media (Vargbroskolan)

Storfors kommun får goda betyg för bland annat skola, förskola, äldreomsorg, gator och vägar, information och kontakt med kommunens tjänstemän och politiker.
Det visar senaste medborgarundersökningen från SCB.

Jämfört med 2011 är medborgarna mer nöjda med alla områden utom bostäder, där index visar ungefär samma som vid förra undersökningen.

- Det känns väldigt bra att vi förbättrat oss, men vi ska naturligtvis inte stanna här. Målet är ju att få riktigt goda betyg på ännu fler områden, säger kommunalråd Hans Jildesten.

800 slumpvis utvalda medborgare i Storfors har fått svara på frågorna. 44 procent tog chansen, vilket är över medelvärdet som var 41 procent för samtliga kommuner.

Materialet från SCB är digert med många olika frågor på varje svarsalternativ. I statistiken kan man också jämföra betygen utifrån kön, ålder, bostadsort, hur länge man bott i Storfors eller om man är utrikes eller inrikes född.

I förenklade tabellerna nedan kan man se att resultaten på en hel del punkter är bättre än för ”alla kommuner” eller ”små kommuner”. På andra punkter har Storfors sämre resultat än genomsnittet.

- Vissa parametrar som exempelvis kommersiellt utbud och kommunikationer har vi svårare att påverka, men vi kommer verkligen att granska detta på djupet för att se var vi kan och behöver stärka oss, säger Hans Jildesten.

SCB har analyserat svaren grundligt och menar att vissa parametrar påverkar den totala nöjdheten mer än andra. I rapporten ger SCB en hel del förslag.

- Jag är väldigt glad över att vi nu har fått en jättebra verktygslåda som gör att vi kan förbättra oss utifrån medborgarnas svar, säger Hans Jildesten, som ser fram emot arbetet med statistiken. Han ser också fram emot nästa undersökning.

- Det var några år sedan vi senast gjorde den här undersökningen. Om ytterligare några år, när vi gör den igen, kan vi förhoppningsvis visa ännu bättre resultat. Och dessutom kanske vi får en ännu högre svarsfrekvens från alla som får chansen att svara, säger han.

Nedan finns förenklade tabeller och längst ner även länkar till hela undersökningen.

ATT TOLKA RESULTATET

Förklaring till skalan
Medborgarna har fått sätta betyg mellan 1 och 10 utifrån hur positiva de är till olika områden. Den 10-gradiga skalan får vid översättning till betygsindex följande indexvärden (inom parentes):
1 (0), 2 (11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (55,6), 7 (66,7), 8 (77,8), 9 (88,9) samt 10 (100). Anledningen till att betyget 5 inte översätts till betygsindex 50 etc är att den 10-gradiga skalan börjar på 1 och indexskalan startar på 0.

Tolkning av skalan
Betyg under 5 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går enligt undersökningarna
vid betyget 6 och betyg på 8 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”. Motsvarande tolkning av betygsindexen ger att betygsindex under 40 kan klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som ”mycket nöjd”.

Viktning av svaren
För att korrigera för att andelen svarande skiljer sig åt mellan könen och åldersklasserna har svar från kvinnor och män i de olika åldersklasserna inom varje kommun tilldelats olika vikter. Viktningen innebär att inom varje
åldersgrupp för kvinnor respektive män räknas antalet svarande om så att det viktade antalet svarande i gruppen summerar till den gruppens faktiska antal medborgare i kommunen.

Medelindex
Medelindex är inte alltid summan av betygen för alla frågor delat med antalet. Detta beror dels
på att frågorna har fått olika vikter i beräkningen av indexet. Anledning nummer två är att de svarande som inte har besvarat eller angett ”Ingen åsikt” på mer än 25 procent av frågorna utesluts vid beräkningen av faktorernas betygsindex och effektmått.

Här finns hela undersökningen i PDF-format och exceltabell

Rapportbilagan Pdf, 1.1 MB.

Tabellbilagan Pdf, 653.3 kB.

Tilläggsfrågor om Storfors Excel, 82.2 kB.

Senast publicerad av Eva Wiklund