Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun jobbar hårt för att effektivisera verksamheterna

Kommunchef Mats Öman ser allvarligt på läget.

När kommunstyrelsen i Storfors fick en genomgång av delårsbokslutet visar det på ett underskott på 15 miljoner kronor.

- Det här är en verklighet som väldigt många kommuner befinner sig i just nu. Att nå en budget i balans under de närmaste åren är den mest prioriterade frågan för tillfället. Vi måste varje dag utmana oss själva i hur vi kan bedriva verksamhet smartare och mer effektivt och samtidigt behålla en bra kvalitet, säger kommunchef Mats Öman.

Utifrån enheternas förslag till förändringar och besparingar fattade Kommunstyrelsen ett antal beslut kring de enheter som har visat underskott, men gav också verksamheterna i uppdrag att utreda vissa delar ytterligare.
En del förslag kan ge omedelbara kostnadsminskningar medan andra kommer att bidra till en stabilare ekonomi på sikt.
- Detta är dock bara början på en tuff resa som Storfors och många andra kommuner står inför, säger Mats Öman.

Förskolorna
Ett förslag som blir verklighet är att samlokalisera två förskolor, Lillåsen och Hagen. De båda förskolorna har idag två avdelningar vardera. Enligt beslutet kommer de nu att inrymmas i nyrenoverade lokaler på Kroppavägen. Lokalerna kommer att utformas efter modernt arbetssätt och man kommer att få större och bättre planerade utrymmen än idag.

Genom att förskolorna samlokaliseras kan man effektivisera verksamheten, särskilt vid öppning och stängning samt vid planeringsmöten, eftersom personal vid de olika avdelningarna kan hjälpas åt. Verksamheten blir på detta sätt också mindre sårbar vid sjukfrånvaro och semester.

Då behovet av antalet förskoleplatser varierar över året, måste det finnas möjlighet att kunna öppna ytterligare en förskoleavdelning vid behov. På Kroppavägen finns även utrymmet för en sådan extra avdelning.

En positiv bieffekt blir också att fritidshemmet, som idag är trångbott, får större utrymmen när förskolan Hagen flyttar.
Frågan om förskolornas samlokalisering kommer att förhandlas fackligt och har redan varit föremål för diskussion vid ett fackligt samråd. Någon exakt tidsplan presenterades inte under kommunstyrelsens sammanträde.
- Det finns ett antal faktorer som vi måste se över och ordna på bästa sätt innan beslutet kan verkställas, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Jildesten.

Övriga förslag som kommunstyrelsen vill utreda ytterligare när det gäller förskoleverksamheten är att anställa fler barnskötare istället för förskollärare som är svåra att rekrytera. Man vill också utreda om en avgift kan införas när föräldrar inte avbokar plats på förskola och fritids vid exempelvis semestrar. Detta för att kunna dimensionera bemanning utifrån det faktiska antalet barn.
- Det kan ju vara så att både personal och barn vill vara lediga vid olika lov. Då behöver man veta det i förväg för att slippa ta in vikarier, säger Hans Jildesten.

Skolan
På Vargbroskolan kommer man att minska tjänster inom språkstöd och svenska som andraspråk på grund av att antalet nyanlända barn minskat kraftigt. En elevassistent tas också bort. Detta skulle kunna ge en minskad kostnad på drygt 1,8 miljoner kronor.
När det gäller den särskilda undervisningsgruppen ”Bron” ska man undersöka om den kan drivas vidare med något minskad personalstyrka. Det kan också hända att man hittar ett billigare alternativ till den resa till Dovre som sjundeklassarna fått göra som start på högstadietiden de senaste åren – alternativ ska undersökas.

Särskilt boende
Den särskilda förflyttningsgruppen läggs ner (gäller både på särskilt boende och i hemtjänsten) och arbetsgifterna överförs på ordinarie personal liksom även städning och tvätt. Kommunen kommer att vakanshålla en halvtidstjänst som rehabassistent vid pensionsavgång och inte tillsätta tjänster motsvarande tre heltidstjänster vid pensionsavgångar. Dessutom effektiviseras rapporteringen mellan arbetsgrupper när den kan ske digitalt. Detta skulle sammantaget kunna ge en minskad kostnad på närmare två miljoner kronor.

Hemtjänsten
För att effektivisera verksamheten och minska kostnaderna har man infört ett särskilt natteam vid Sjögläntan där personalen vid särskilt boende och hemtjänsten samverkar. Detta beräknas minska kostnaderna med cirka 1, 4 miljoner kronor för 2020.
Ledsagning av kunder där man följer med till sjukhus, tandläkare kan ta många timmar för hemtjänstens personal, alternativ till den tjänsten kommer att ses över. Verksamheten kommer att se över taxan för omvårdnad. Det som ska utredas vidare är också matdistributionen där undersköterskor idag kör ut varm mat till hemtjänstens kunder.

Arbetsmarknad
Inom enheten arbetsmarknad har man några mindre förslag till reduceringar genom att se över datorparken samt omfördela del av intäkterna från Second-Hand-butiken. Sammanlagt skulle detta kunna spara 50 000 kronor. Enheten ska utreda om man i framtiden enbart ska erbjuda de elever som just gått ut nian feriejobb och om enheten skulle kunna minska med en halvtidstjänst.

Kultur och fritid
Enheten minskar kostnaderna med 130 000 genom att byta bokningssystem för lokaler och se över sin datorpark, använda mindre tid för timanställning samt öka försäljning av tjänster.
Enheten ska utreda hur man på bästa sätt ska använda de pengar som idag satsas på BUS. Dessutom ska fritidsgården PAX som drivs i samarbete med Storfors församling, diskuteras.

Teknisk drift
Genom att köpa mindre verksamhet när det gäller gator, vägar, parker, lekplatser räknar man med minskade kostnader på 110 000 kronor. Minskat inköp av material och inventarier till parker och lekplatser ger 35 000 kronor medan minskat underhåll på kommunens fastigheter beräknas ge drygt 70 000 kronor.

Flera av förslagen som antogs under kommunstyrelsens sammanträde den 16 september är sedan tidigare inlagda i budgeten för 2020. Det betyder att ytterligare förslag måste processas fram och föras vidare till den politiska nivån för beslut om man ska komma till rätta med hela underskottet.
Om de aviserade utjämningsbidragen från regeringen infrias kan det betyda cirka sex miljoner kronor för Storfors del. Det blir en hjälp att täcka underskottet, men räcker naturligtvis inte.
Det underskott som årsbokslutet slutligen visar kommer att påverka Storfors kommun kommande år. Ett underskott måste enligt kommunallagen återställas inom tre år.

Senast publicerad av Eva Wiklund