Logotype för Storfors kommun

Storfors kommun investerar trots tufft ekonomiskt läge

Nedre bilden: Just nu byggs Djupadalsgatan om. Övre raden; Gunnel Eriksson och Tommy Svärd jobbar i projektgruppen för nya skolan i Kyrksten (tv), Kommunchef Mats Öman och ekonomichef Ingela Bergare (th).

Just nu har Storfors kommun, precis som många andra små kommuner, ett tufft ekonomiskt läge.

Trots det så pågår investeringar och ännu större investeringar planeras.

- Man kan kanske undra hur detta går ihop, men dels måste man både bromsa och gasa samtidigt för att fortsätta utveckla samhället. Dessutom belastar investeringarna inte alls ekonomin på samma sätt som de dagliga kostnaderna, säger kommunchef Mats Öman.

När man bekostar något som kommer att kunna användas under ett antal år framåt kallar man det för en investering. Kostnaderna belastar en kommun på ett helt annat sätt än de löpande kostnaderna som ska betalas varje månad. Investeringar gäller ofta byggnader, men det kan också vara lekplatser, vattenverk, fordon, vägar, gång- och cykelvägar eller annan infrastruktur.

För en byggnad skriver man av olika delar på olika lång tid – allt utifrån hur länge de beräknas hålla innan det är dags för renovering. Grundprincipen är att man fördelar ut kostnaden för investeringen på det antal år som den beräknas hålla. Om ett objekt kostar 10 miljoner kronor och beräknas hålla i 30 år blir kostnaden per år alltså drygt 330 000 kronor plus eventuell ränta om summan har lånats upp.

- För det mesta försöker en kommun också att söka efter externa medel för att ”växla upp” de skattepengar som används till investeringar, säger Mats Öman.

Externa medel kan till exempel komma från Tillväxtverket, Boverket, Trafikverket eller andra aktörer. För Vargbroskolan fick man exempelvis stöd från klimatinvesteringsprogrammet Klimp med 7,2 miljoner kronor. När skolan stod klar kunde man också konstatera att driftskostnaden minskat med en miljon kronor per år tack vare att skolan byggdes hybridventilerad och superisolerad.

Mest aktuellt i Storfors just nu är ombyggnationen av Djupadalsgatan där Trafikverket går in med halva kostnaden. Arbetet har planerats länge på grund av att den breda gatan lockar till mycket höga farter. I september förra året beslutade Kommunstyrelsen att avsätta 400 000 kronor för projektering. Under det senaste året har man förberett ombyggnationen, som också kommer att innebära att busstrafiken kommer att stanna längs Djupadalsgatan.

- Som bonus får vi en mer attraktiv och trygg tätort, säger Mats Öman.

Nu pågår grävarbetet och hela ombyggnationen med gång- och cykelväg, förstärkt belysning och nya busshållplatser beräknas kosta 5,3 miljoner kronor. Halva summan belastar Storfors kommun och fördelas på många år framåt.

- Kostnaden för att göra gatan trafiksäker måste ställas mot både lidande för den enskilde och de kostnader för samhället som skulle uppstå vid en allvarlig trafikolycka, säger ekonomichef Ingela Bergare.

Den planerade skolan i Kyrksten, där det just nu pågår en förstudie, är också en stor investering för kommunen. Skolan i Bjurtjärn är byggd på 50-talet och för att bygga om den till modern standard skulle det krävas mycket stora ingrepp och bedömningen är att man får mer för pengarna genom att bygga en helt ny skola. Kostnaderna för en ny skola skulle fördelas på många år framåt.

Fördelarna som man sett med en ny, modern skola i Kyrksten är bland andra;

* Mer effektiv ytanvändning och uppvärmning med en ny byggnad.

* Ökad samordning av bemanningen när skola och två förskolor placeras i samma byggnad. Förskolorna har idag 40 barn inskrivna medan 63 barn går i Bjurtjärns skola från förskoleklass till åk 6.

* Man räknar med att familjer vill bo kvar i området samtidigt som inflyttningen spås öka när orten får både skola och samlingspunkt för invånarna. Idag sker ett generationsskifte i de villor som finns i området och just i Kyrksten är utflyttningen lägst i hela kommunen. I Kyrksten finns också flera LIS-områden utpekade där det skulle vara möjligt med sjönära nybyggnation.

Senast publicerad av Eva Wiklund