Logotype för Storfors kommun

Så tycker dina lokala politiker i Storfors

Söndag den 11 september är det dags att lägga en röst för demokratin - även i Storfors. Vid förra valet, 2018, fanns det 3245 röstberättigade personer i kommunen. Av dessa valde 2721 att utnyttja sin rätt att rösta, det vill säga 83,85 procent.

I frêske lufta har frågat ut företrädare för de partier som ställer upp i kommunvalet i Storfors 2022.
Vi har valt att ställa frågorna till de personer som står först på respektive partis valsedel.

Till valet 2022 hade vid tidningen I fêske luftas pressläggning sex partier anmält att de har kandidater och valsedlar i Storfors. Vid tiden för pressläggningen angav valmyndigheten att Storforsdemokraterna inte hade någon tryckt namnvalsedel och att partiet inte heller hade någon kandidat som samtyckt till kandidatur. I dagsläget finns en valsedel även för Storforsdemokraterna på valmyndighetens sida, varför storforsdemokraten Urban Persson också fått möjlighet att besvara de frågor som lyftes i tidningen. Han har dock tackat nej till att besvara dessa frågor.

Här nedan kan du läsa hur politikerna vill utveckla Storfors kommun, vad de ser som Storfors tillgångar och vilka politiska frågor de ser som viktigast.

Röstar gör man i Kommunhuset, i Bjurtjärns församlingshem samt i församlingshemmet i Lungsund klockan 8-20 på valdagen. Förtidsröstningen är också i full gång i kommunhuset veckans alla dagar vid lite olika tidpunkter. Tider hittar du här.

CENTERPARTIET
Mikael Lind

Hur vill du utveckla Storfors?
Utveckla och stärka småföretagandet inom kommunen.
Säkra vattenförsörjningen i Tåbäcken/Alkvettern.
Se över möjligheterna att återinföra barnomsorg i Lungsund/Lundsberg för att främja inflyttning av barnfamiljer.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Nära till natur var man än befinner sig i kommunen.
Bergslagskanalen med möjlighet till friluftsliv och fiske.
Korta beslutsvägar i kommunen.

Viktigaste politiska frågorna för dig?
En bra och öppen dialog över partigränserna för kommunens bästa.
Underlätta för att bygga sjönära.
Vårda och underhålla det vi har. Såväl byggnader som verksamheter och personal.
När har vi råd med en ny skola?

MODERATERNA
Stefan Larsson

Hur vill du utveckla Storfors?
Vi är övertygade om att politikernas och politikens roll, är att skapa förutsättningar och ge sitt stöd, till kommuninnevånarna, företagarna, föreningarna, ja varje medborgare, ung som gammal, att utveckla sina respektive verksamheter och idéer. Storforsarna har både klokskap och kraft till detta. Att tro att politiker, politiska partier, vet vad som är bäst, för var och en av oss, är naivt.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Folket, människorna, idéerna, kraften, viljan, ja det är nog Storfors absolut bästa resurser. Politiker ska se till att pengarna vi gemensamt samlar in via skatten, används till det de ska användas till, att vi får ut det mesta av varje krona och att ingen krona förslösas.

Viktigaste politiska frågorna för dig?
En förslösad skattekrona är en stulen skattekrona. Vi har ett grunduppdrag, det är vård, omsorg, skola, förskola, vägar och gator, vatten och avlopp. När vi sett till att det uppdraget uppfylls på bästa sätt, för var och en av storforsborna, och bara när vi lyckas med det, vill vi fortsätta att göra livet lite enklare, lite smidigare och bättre, för var och en av storforsborna. Detta oavsett vart man bor i Storfors, vem man än är och vad man än gör.

KRISTDEMOKRATERNA
Monica Ståhl

Hur vill du utveckla Storfors?
Vända utflyttningstrenden och samtidigt locka fler invånare till inflyttning.
Satsa på småföretagen. Jobba för att Stiftelsen Björkåsen rustar upp fler lägenheter. Mer reklam för Storfors, exempelvis genom att delta i mässor gällande turism och boende.
Bygga nya skolan i Kyrksten så snart som möjligt för att ge bra skolmiljö och stimulera till inflyttning.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Invånarna och deras engagemang. Att många känner varandra och att allting är nära. Att Storfors ligger centralt med nära till större städer, t ex Karlstad och Örebro, och att det finns bra vägar som underlättar pendling. Vår vackra natur med vandringsleder och fina sjöar som lockar till friluftsliv och fiske.

Viktigaste politiska frågorna för dig?
Vård, skola och omsorg ska prioriteras. Utbildade lärare och lugn och ro för eleverna med bra studiemiljö. Aktivt förebygga mobbing. Att alla elever ska få möjlighet till godkända slutbetyg i årskurs nio. Mer satsningar på barns och ungas fritid genom att ge ytterligare stöd till föreningslivet. Främja samarbetet mellan kommunen och ortens föreningar. Att få en budget i balans och samtidigt utveckla Storfors för att öka attraktiviteten.

SOCIALDEMOKRATERNA
Hans Jildesten

Hur vill du utveckla Storfors?
Tillsammans är vi starkare. Alla i Storfors ska ha möjlighet till utbildning, fritid, sysselsättning, vård och omsorg av hög kvalitet.Fortsatt satsning på kommunens utveckling och på våra barn, ungdomar, äldre och företag. På så sätt skapar vi ett framtidsinriktat Storfors.
Vi har en mycket god omsorg och en av de bästa skolorna, men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Därför satsar vi på vår gemensamma välfärd och sysselsättning. Vi vill skapa ett möjligheternas Storfors för alla med solidariteten som fast grund.
Vi skall bygga ny skola i Kyrksten, skapa möjligheter för nya företagsetableringar, attraktiva seniorboenden samt skapa förutsättningar till delaktighet och inflytande. Politik är att vilja, men också att välja och att våga förändra. Valet handlar om framtidens Storfors.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Våra invånare, företag och föreningar och samarbetsviljan mellan våra aktörer.

Viktigaste politiska frågorna för dig?
En fortsatt satsning på kommunens utveckling för välfärden och samhälls-bygget med bra barnomsorg, utbildning samt sysselsättning med en lön man kan leva på. Bra vägar och kollektivtrafik för att utveckla näringslivet och främja pendling. Fortsatt satsning på regionens bästa skola.

STORFORSDEMOKRATERNA
Urban Persson

Har avböjt att svara på frågorna:

Hur vill du utveckla Storfors?
Vilka är Storfors bästa resurser?
Viktigaste politiska frågorna för dig?

SVERIGEDEMOKRATERNA
Juhani Verkkoperä

Hur vill du utveckla Storfors?
Storfors ska styras baserat på analyser/konsekvenstänkande så att vi kan fortsätta att vara en självständig kommun. Öka attraktionskraften och marknadsföringen. Vända den negativa utflyttningen till inflyttning med hög försörjningsgrad för att öka skattekraften. Öka öppenheten och det politiska intresset.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Storforsare som med sina skatter bidrar till att vi kan upprätthålla bra kommunal service. Kommunanställda i olika roller som arbetar för oss andra. Småföretagare som utvecklar sina företag/skapar nya arbetstillfällen. Ideella krafter i föreningslivet.

Viktigaste politiska frågorna för dig?
Stor fokus på kommunens ekonomi, budgetarbete, ekonomistyrning och uppföljning. Göra realistisk budget som verksamheterna kan följa. Föra ansvarsfull och transparent ekonomisk politik som är lätt för storforsarna att följa upp. Öka läkartillgängligheten, mer personal till vård och omsorg, upprätta receptbedömningsteam så att de äldre inte blir sjuka av felaktig medicinering. Återskapa en trygg och kunskapsinriktad skola och se över skolans organisation. Bygga en ny skola i Kyrksten baserat på seriösa underlag, kalkyler och tidsplaner.

VÄNSTERPARTIET
Inger Nordström

Hur vill du utveckla Storfors?
Vi vill trygga Storfors framtid genom att värna och vårda alla de verksamheter som kommunen bedriver. Storfors är idag en kommun där det är gott och tryggt att leva och bo - den utvecklingen vill vi fortsätta. Kommunens resurser ska användas på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Det gäller de pengar som kommunen hanterar genom skatter, taxor och olika statsbidrag. Det gäller också de människor som dagligen arbetar inom våra verksamheter - vi måste vårda den personal vi har och samtidigt stimulera till utbildning och fortbildning. Vi vill även marknadsföra mark för villabyggnation och näringsliv för att öka inflyttning och arbetstillfällen.
Vi kommer att arbeta för bättre kommunala pendlingsmöjligheter både inom Värmland och till Örebro län.

Vilka är Storfors bästa resurser?
Bra skola och förskola. Högt antal utbildade lärare. Bra lokaler för särskilt boende. Korta beslutsvägar och närhet till chefer och andra tjänstemän. Storfors ligger centralt mellan flera lite större städer.

Viktigaste politiska frågorna för dig?
Skolfrågor och sociala frågor. Psykisk ohälsa bland barn och unga är en viktig fråga, där personal inom skola, fritids och socaltjänsten bör få utbildning inom området.

Senast publicerad av Eva Wiklund