Logotype för Storfors kommun

Korta notiser från kommunstyrelsen

Det ska vara enklare att boka av insatser via hemtjänsten, ett nytt projekt för att hjälpa unga ut i arbete startas, Djupadalsgatan ska byggas om för att öka trafiksäkerheten och Komvux ska utvecklas. Det är några av besluten från kommunstyrelsens sammanträde den 11 september. Dessutom fick man en mycket glädjande rapport om betygen för avgångsklasserna på Vargbroskolan 2018. Niornas meritmedelvärde ligger långt över rikssnittet och är troligtvis det högsta någonsin i Storfors.

Här nedan presenterar vi några beslut i en kort version.
Protokollet i sin helhet kan man hitta här när det är justerat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utveckling av Komvux i Storfors

Kommunstyrelsen beslutade att grundläggande kommunal vuxenutbildning i ämnena svenska som andraspråk, matematik och engelska ska bedrivas i Forsbroskolans egen regi. Detta istället för att köpa utbildningen av andra kommuner som idag.

Den I januari 2018 började nya regler att gälla inom Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. En utbildningsplikt infördes för nyanlända med kort utbildning. Nyanlända som omfattas av den så kallade utbildningsplikten kan nu studera på heltid under sin etableringsperiod på 24 månader.

För att eleverna ska kunna kombinera SFI med grundläggande VUX på ett effektivt sätt behöver den vara lokaliserad i Storfors. Idag får eleverna resa till Kristinehamn och Filipstad för att läsa grundvux, vilket skapar svårigheter med tanke på transporter och elevernas scheman.

Hemtjänst kan bokas av med kortare varsel

I dagsläget måste hemtjänstens kunder boka av insatser 14 dagar i förväg för att slippa avgift. Detta gör att många inte hinner boka av i tid och då inte hör av sig alls. Kommunstyrelsen har nu beslutat att tidsfristen ändras till tre vardagar i förväg vilket ökar flexibiliteten för den enskilde. Med denna förändring hoppas verksamheten att fler kunder kommer att avboka de insatser eller besök som de inte önskar och att man därmed får bättre förutsättningar att ha en optimal personalbemanning.

Djupadalsgatan får högre trafiksäkerhet

Kommunstyrelsen beslutade att starta projektering av ombyggnation av Djupadalsgatan, som är bred och lockar trafikanter att hålla för hög hastighet. För att få sänkt hastighet och högre trafiksäkerhet finns förslag på att smalna av gatan, bygga en gång- och cykelväg längs hela sträckan från Resecentrum till riksväg 26 där aven belysningen förstärks. Kommunstyrelsen avsatte 400 000 kronor för projekteringen.

Nytt projekt - en väg för unga mot arbete

Kommunstyrelsen beslutade att starta projektet” Storfors framtid”, som är placerat vid arbetsmarknadsenheten, samt att anställa en handledare. Projektet syftar till att hjälpa unga i Storfors kommun ut till arbete och försörjning.
De senaste åren har två EU-projekt riktade mot ungdomar drivits i Storfors och Värmland; "Värmlands framtid" och "Ung framtid. Båda dessa avslutades i maj 2018 och man ser ett behov av att få fortsätta det framgångsrika arbetet med unga i kommunen med hjälp av en särskild ungdomshandledare. Handledaren ska handleda alla under 25 år som är inskrivna på arbetsmarknadsenheten och även jobba i nära samarbete med arbetsförmedlingens ungdomshandläggare. Handledaren ska även ansvara för de kommunala feriejobben. Anställningen är under 2018 och 2019 finansierad via eftersläpande bidrag för tidigare projekt.

Högsta betygen någonsin våren 2018

Kommunstyrelsen fick rapport om avgångsbetygen på Vargbroskolan 2018. De elever som gick ur årskurs nio på Vargbroskolan våren 2018 gjorde det med ett meritmedelvärde på 233. Det är långt över medelvärdet i riket, och också långt över målsättningen i Storfors kommun som är ett meritmedelvärde på 210-215. Det intressanta är att många elever lyckade lyfta sina resultat stort under sista året i grundskolan.

Ändamålsenliga lokaler med bra teknik, studiehandledare som stöd för nyanlända elever, hög personaltäthet, stabil lärarkår är några av de framgångsfaktorer som rektor Sven-Erik Rhen listar.

- Vi har också möjlighet att erbjuda eleverna inläsningstjänst där de, på sitt eget modersmål kan lyssna på texterna. Inläsningstjänst är också en tillgång för övriga elever med läs-och skrivsvårigheter, säger han.

En faktor som ytterligare bidrar till skolans goda resultat är samarbetet med övriga kommunala enheter som socialtjänst, HVB-hem och integrationsenheten. Goda relationer mellan elever och lärare samt med elevernas vårdnadshavare är också viktiga bitar.

Under det läsår som nu pågår jobbar man nu hårt för lyfta resultaten för årets niondeklassare.

- En helt överskuggande målsättning är andelen gymnasiebehöriga elever ska bli så hög som möjligt. Vår tidigare målsättning med ett genomsnittligt meritmedelvärde på 210 gäller givetvis även för 2019, säger Sven-Erik Rhen.

Verksamhetsstöd till brottsofferjouren

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Brottsofferjouren Östra Värmland ett verksamhetsstöd på 45 000 kr för 2019. Brottsofferjouren hjälper drabbade i Storfors, Filipstad och Kristinehamn. Jourens ideella brottsofferstödjare erbjuder telefonsamtal, personliga möten, stöd under rättegång, stöd i ersättningsfrågor och ett medmänskligt stöd över tid.

Verksamhetsbidrag till BUFFF

Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag på 10 000 kronor till BUFFF, som är en ideell nationell barnrättsorganisation riktad till barn och ungdomar med förälder eller annan familjemedlem i fängelse. Bufff Värmland är en av lokalföreningarna och föreningen har sina lokaler i Karlstad och verkar i hela Värmlands län. Föreningen har inte tidigare fått bidrag, och inte heller haft kontakt med kommunens individ-och familjeomsorg. Men eftersom målgruppen för föreningens verksamhet är en prioriterad målgrupp vill man gärna utveckla ett framtida samarbete mellan kommunen och föreningen. Därför beviljas ett mindre bidrag för att exempelvis underlätta resor och möten inom samarbetet.

 

 

Senast publicerad av Eva Wiklund