Logotype för Storfors kommun

Kommunstyrelsen svarar på överklagande angående försäljning av industrimark

Den 5 juli beslöt Storfors kommunfullmäktige att sälja en del av fastigheten Storfors 11:117 för etablering av en konceptfabrik för landbaserad fiskodling.

Tre personer överklagade beslutet till förvaltningsrätten med skälen att beslutet skulle innebära individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare och/eller att det skulle strida mot EUs statsstödsregler.

Kommunstyrelsen, KS, i Storfors har nu fattat beslut om ett svar till förvaltningsrätten.

I svaret skriver kommunstyrelsen att försäljningen av industrimark för en krona är ett erbjudande som inte gäller ett enskilt företag utan alla företag som vill köpa industrimark för att samtidigt etablera industriverksamhet. De senaste 15 åren har Storfors kommun fattat liknande beslut i fyra olika fall. Man skriver också att intresset för att etablera företag på orten har varit mycket svagt – trots möjligheten till köp av mark för en krona. Man menar att detta gäller åtminstone till dess att någon ny stor aktör etablerar sig och genom det ökar attraktiviteten för andra företag att också etablera sig.

Den allmänna infrastrukturen som uppförs till området innebär att kommunen förbereder för flera nya aktörer, inte bara den som nu är aktuell.

I svaret går kommunstyrelsen igenom ett antal punkter som ligger till grund för överklagandet. Det handlar om;

  • kostnader för bortschaktning av matjord
  • att kommunen säkerställer uppförandet av transformatorstation
  • att kommunen bygger en allmän väg in i området
  • att kommunen bygger en sjövattenledning

När det gäller schakt och transport av matjord, skriver kommunstyrelsen att man räknat med god marginal på försäljningspriset av matjord och att arbetet inte kommer att bli en kostnad för kommunen.

En transformatorstation byggs för att försörja flera framtida industrier i området och fördelning av kostnaderna kommer att ske mellan de olika företag som beräknas etablera sig på området. Den aktuella anläggningens får betala motsvarande sin andel av behovet.

Att bygga en ny väg ingår i den naturliga samhällsbyggnadsprocessen där nya områden möjlighet till trafik. Denna väg är också en förutsättning för de kommande etableringar som önskas i industriområdet.

Sjövattenledningen dras till största delen på kommunens mark och kommunstyrelsen bedömer det som relevant att kommunen gör denna insats under förutsättning att det blir kostnadsneutralt för kommunen. Detta ska garanteras med en årlig revidering av avgiften så att den möter kommunens kostnader. Bygget av sjövattenledningen startas också sent i processen, när företagets investering i bygget av den första fabriken redan är igång. Det innebär att risken att man utför ett anläggningsarbete som sedan inte kommer nyttjas i verksamheten är låg.

Beslutet att godkänna svaret till förvaltningsrätten fattades genom omröstning i kommunstyrelsen under fredagen, där sex personer röstade ja och tre personer röstade nej. Tre partier reserverade sig; kd, sd och m.

Senast publicerad av Eva Wiklund