Logotype för Storfors kommun

Kommunens ekonomiska analysarbete fördjupas

En man står inomhus i kommunhuset.

Kommunchef Mats Öman berättar att en fördjupad ekonomisk analys nu ska ta vid. Förslag som kan läggas fram för politiska beslut ska mejslas fram i samverkan med enhetschefer och verksamhetschefer.

Kommunstyrelsen i Storfors har nu fått en första genomgång av det ekonomiska analysarbete som alla enheter i Storfors kommun genomfört.

- Vi har ett underlag med 97 olika punkter som enheterna lagt upp på bordet. Utifrån detta ska analysgruppen nu gå vidare och lyfta upp några områden för vidare analys och granskning, säger kommunchef Mats Öman.

Förra årets underskott kommer inte till fullo att kunna återställas under 2020 och kostnader kommer därför att följa med till 2021. Om kommunen skall komma i full balans beräknar Mats Öman att kostnaderna måste minskas med mellan 20 och 25 miljoner kronor under 2021, vilket blir en utmaning utöver det vanliga.

Bland de punkter som lyfts fram finns stora och små åtgärder. Allt från minskning av tjänsteutrymme inom kommunledning, skola samt vård och omsorg till att utreda SFI, Svenska för invandrare, vägbidrag, avtal med friskvården i Värmland, feriejobben, skolresor, frukost i skolan, utkörning av varm mat till äldre och städning som bistånd. Det finns också förslag på delade arbetspass, ny välfärdsteknik och att färre avdelningar lagar all lunchmat till de äldre på Sjögläntan under helgerna. Andra tankar som förts fram är att minska externa placeringar inom individ- och familjeomsorgen och istället bygga upp den organisation för trygga hemmaplanslösningar som idag finns. Man lyfter också fram möjligheten att lägga ut en del av ekonomiarbetet på en extern part.

- Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några helt färdiga förslag som ska upp till beslut i nuläget. De 97 punkterna är sådant som enheterna, verksamheter och ledningen lyft fram där man kan gå vidare och se om några av förslagen är genomförbara, säger han.

En del av förslagen kommer att vara enklare att genomföra och i vissa fall kan det handla om tjänstemannabeslut. Andra, mer genomgripande förslag, kommer att läggas fram till kommunstyrelsen för politiska beslut.

- En del förslag kommer troligen att avskrivas eftersom effekterna försämrar för annan verksamhet eller för att de inte är genomförbara, exempelvis på grund av lagstiftningen, säger Mats Öman.

Analysgruppen, som utsågs av kommunstyrelsen i augusti 2020, består av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och en ekonom. Till gruppen har verksamhetschefer och enhetschefer adjungerats. Målet för gruppen är att den närmaste tiden plocka ut ett antal områden för djupare analys och att konkretisera förslag på vilka åtgärder som skulle kunna verkställas på kort och lång sikt.

I syfte att lära mer från goda exempel har två studiebesök genomförts. Ljunarsberg är en kommun som vänt ett stort underskott till att idag ha en budget i balans och ett positivt resultat. Munkfors kommun har lyckats vända kostnaderna för IFO-avdelningen från att vara en av de dyraste i landet till att idag vara en kommun som ligger klart under medianen för en kommun i sin storlek. Vid studiebesöken deltog ett flertal chefer från Storfors kommun samt politiker från socialdemokraterna, vänsterpartiet och centerpartiet.

Nästa steg av analysgruppens arbete kommer också att innefatta ytterligare förslag för att nå en budget i balans.

- Det kommer att bli tufft, men det arbete vi gör nu är nödvändigt, säger Mats Öman, som menar att det med all sannolikhet också kommer att handla om personalnedskärningar och ambitionssänkningar.

- Över 60 procent av våra kostnader i kommunen är personalkostnader. Vi måste effektivisera verksamheterna än mer, hitta samverkansformer och nya arbetssätt som på kort och lång sikt innebär omfattande kostnadsreduceringar, säger han.

Senast publicerad av Eva Wiklund