Logotype för Storfors kommun

Heltid till alla och renodlad yrkesroll inom vården

Bilder från vården

Verksamhetschef Hugander (tv) menar att undersköterskans roll måste renodlas för att klara framtidens vårdbehov och för att skapa en attraktiv arbetsmiljö.

Undersköterskans yrkesroll måste renodlas och lyftas.

Samtidigt ska rätten till heltid garanteras för den som vill.

- Men det kräver ett annat arbetssätt med bemanning och planering, säger verksamhetschef Agneta Hugander.

Det var i december som en enig kommunstyrelse beslutade tillsätta en tillfällig verksamhetschef för vård och stöd.

Hennes uppdrag var bland annat att finna åtgärdsförslag för en budget i balans inom verksamheten. Under årets första månader har också en omfattande analys genomförts med hjälp av kommunens ekonomer.

- Det är viktigt att olika yrkeskompetenser används på bästa sätt, inte minst för att säkerställa kompetensförsörjningen. Det är också nödvändigt att vi förvaltar skattemedlen på allra bästa sätt, säger Agneta Hugander.

I början av mars fick kommunens personal information om analysen och en rad olika förslag för att kunna nå en budget i balans. Ett antal träffar pågår också just nu där personal och enhetschefer har möjlighet till djupare diskussioner kring förslagen.

Inriktningsbeslut och principiella förändringar lyfts alltid för politiska beslut. Det är sedan verksamheternas uppgift att bestämma hur inriktningen ska uppnås. Utgångspunkten är alltid de budgetramar som de folkvalda politikerna fattat beslut om. Förändringar som berör arbetsmiljön diskuteras och förhandlas med de fackliga företrädarna.

De aktuella förslagen handlar bland annat om att flytta städning och matlagning från undersköterskans uppgifter på särskilt boende. Att skärpa den generösa biståndsbedömningen inom hemtjänsten är ett annat förslag för att nå liknande nivå som andra kommuner.

Storfors har under många år haft en hög servicegrad och en generös biståndsbedömning. Kostnaderna för hemtjänsten i Storfors ligger bland de tio högsta i Sverige.

- Vi behöver använda undersköterskans kompetens till vård och omsorg, inte för att laga mat eller städa, säger Agneta Hugander.

Det finns också en ny bemanningshandbok för hela verksamheten där man anpassar sig efter EU-reglerna med minst elva timmars nattvila. Man ser också över nattpassens längd och anpassar scheman för att skapa bra arbetsmiljö.

- Forskning visar att det inte är hälsosamt med för långa arbetspass, dessutom ökar riskerna för olyckor och misstag. För att klara framtidens heltidsorganisation behöver nattpassen vara kortare så att dagpassen och kvällspassen också kan vara åtta timmar långa, säger Agneta Hugander, som också betonar att delade turer inte kommer att införas.

Alla anställda som så önskar kommer att få jobba heltid genom att organisationen omvandlar kostnader för timanställningar, fyllnadstid, övertid och visstidsanställningar till månadsanställningar, inom befintlig budgetram.

För att klara den ökade grundbemanningen inom befintliga budgetramar måste avdelningar, enheter och verksamheter samplanera.

Grundprincipen är att alla medarbetare gör så mycket som möjligt av arbetstiden på huvudarbetsstället, men samtliga anställda måste vara beredda på att utföra arbete på fler än ett arbetsställe utifrån verksamhetens behov.

Det finns även förslag på att delegera fler av de insatser som kan delegeras från legitimerad personal till undersköterskor. Agneta Hugander menar att utbildad personal måste användas till arbetsuppgifter som kräver deras kompetens.

- Fel använd kompetens bidrar till resursslöseri men kan även skapa kompetensflykt till andra arbetsgivare som erbjuder mer kvalificerade arbetsuppgifter, säger hon.

Hon menar att tekniska enheten kan skapa en bra serviceverksamhet för matdistribution. Hon pekar på vikten av att i allt högre utsträckning öka utbudet av välfärdstekniska hjälpmedel som exempelvis digital tillsyn eller medicindelning.

- Redan idag är det brist på kompetens inom välfärdsområdet. Vi måste rusta oss för framtiden, när bristen förutspås bli ännu större. Det gör vi bäst genom att bygga en effektiv och robust organisation där arbetsglädje, kundfokus och kvalitet är i centrum, säger Agneta Hugander.

Aktuella förslag i vården

Flytta matlagning från SÄBO till centralköket
Idag jobbar 7,25 helårsanställda med matlagning på särskilt boende. Förslaget gör det möjligt att minska bemanningen med fem årsarbetare samtidigt som köket utökar med en heltidsanställd. Detta skulle ge en beräknad besparing på cirka två miljoner kronor i personalkostnader.

Flytta städning från SÄBO till tekniska enheten
Idag är städning av allmänna utrymmen schemalagd på 245 timmar varje vecka. Det ger en kostnad på långt över fyra miljoner kronor per år. Tekniska enheten kan utföra denna städning till en kostnad av 600 000 kronor per år, vilket ger en besparing på över tre och en halv miljon kronor.

Nattpassen
Nattpassens längd förkortas till åtta timmar. Nattbemanningen kommer att anpassas från sju till sex personer som arbetar varje natt.

Scheman
Nattvila på 11 timmar (enligt EU-reglerna som träder i kraft även i Sverige från 1 oktober), rast på minst 30 minuter efter 5 timmars arbete och helst flera dagar i rad med samma typ av arbetspass; kväll, dag eller natt. Rotering av arbetspass ”medsols”; dag, kväll, natt.

Hemtjänsten

  • Striktare och tydligare biståndsbedömning samt uppföljning av biståndsbeslut med ambitionen att den enskilde själv ska medverka i så hög grad som möjligt för att bevara det friska så länge som möjligt.
  • Öka kundtiden. Idag utförs ganska låg andel av den planerade tiden för insatser hemma hos kunden och det krävs ett medvetet och kontinuerligt arbete för att öka tiden som används hos kunden.
  • Utkörningen av matlådor skulle kunna flyttas till tekniska enhetens serviceorganisation. Detta kommer att planeras för längre fram.
  • En separat larmorganisation för att undvika avbrott och avlasta personalen i det dagliga arbetet. Ett eventuellt projekt med finansering av statsbidrag.
  • Öka användningen av välfärdstekniska hjälpmedel.

Solforsen
Förslag att lägga ner det skyddade boendet Solforsen behandlas politiskt. Analysen visar att Storfors kommun skulle ha en årlig kostnad på 1,2 miljoner kronor även om anläggningen hade en 75-procentig beläggning under hela året. Utan externa placeringar skulle kostnaden ligga på 4,5 miljoner kronor.

Senast publicerad av Eva Wiklund