Logotype för Storfors kommun

Bister helårsprognos för Storfors kommun

Kommunens första tertialrapport visar på ett fortsatt underskott och prognosen för hela året visar att verksamheterna går 22 miljoner kronor back. Detta är dock före de kostnadsutjämningsbidrag och generella stadsbidrag som Storfors får. Efter avdrag för bidragen landar prognosen på minus 11, 6 miljoner kronor.

- Tyvärr ökar utgifterna mer än inkomsterna, säger kommunalråd Hans Jildesten, som menar att man nu kommer att vidta ytterligare åtgärder för att komma till rätta med underskottet.

En reviderad budget är antagen i kommunfullmäktige där fördelningen mellan olika enheter blir lite annorlunda.

En arbetsgrupp med tjänstemän och politiker har bildats för att komma vidare i frågan.

- Vi måste dela på sådant vi själva kan förändra och andra saker som vi inte själva rår över, säger Hans Jildesten, och tar som exempel att fyra elever som flyttat in under året och som går i specialskolor kostar 3,7 miljoner kronor per år.

- Det är stora pengar för en liten kommun, säger han.

Arbete för att hitta nya lösningar pågår inom enheterna. Just nu jobbar individ- och familjeomsorgen intensivt med att skapa bra hemmaplanslösningar, vilket ger bättre kvalitet för den enskilde som kan stanna kvar på hemorten och minskade kostnader för kommunen.

Arbetsgruppen kommer att göra studiebesök i Munkfors och i Ljusnarsberg där man hittat nya lösningar och sätt att arbeta.

- Vi måste inspirera oss av de som redan har lyckats, säger Hans Jildesten, som poängterar att prognosen detta år är mer osäker än tidigare år på grund av kostnadsökningar och de extra stadsbidragen kopplande till coronapandemin. Det finns också en osäkerhet kring hur länge pandemin kommer att pågå och vilka effekter den får.

Senast publicerad av Eva Wiklund