Logotype för Storfors kommun

Beslut i korthet från KS den 27 mars

Här listas några av de beslut som kommunstyrelsen fattade den 27 mars 2023.
Fullständigt protokoll finns att läsa på kommunens hemsida när det är justerat.

Avslag för fristående pedagogisk verksamhet
En ansökan om att bedriva fristående pedagogisk verksamhet avslogs av kommunstyrelsen med motiveringen att en sådan verksamhet skulle få negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet. Det finns idag inga köer till förskoleverksamheten i Storfors, utan behov kan tillgodoses direkt. Om ett antal barn skulle placeras i fristående pedagogisk omsorg skulle den kommunala förskoleverksamheten ändå ha samma lokal- och personalkostnad.

Matlagning överförs från särskilt boende till tekniska enheten
Sedan hösten 2018 har matlagning på särskilt boende utförts av ordinarie personal. Detta har tillfört ett värde för kunderna, men samtidigt har undersköterskekompetensen används till arbetsuppgifter som skulle kunna utföras bättre av personal med utbildning inom kost och näring. 7,35 årsarbetare har bemannat matlagningen på Humlegården och Sjögläntan. Eftersom matlagningen varit kombinerad med andra arbetsuppgifter krävs att en viss bemanning stannar på särskilt boende även om matlagningen upphör. Kommunstyrelsen beslutade att återföra matlagningen gällande lunch och kvällsmat till tekniska enheten från och med den 3 april och samtidigt effektivisera verksamheten med fem årsarbetare. Tekniska enheten utökar med en årsarbetare. Sammantaget ger detta en besparing på 2,3 miljoner kronor per år. Beslut om bemanning och personal delegeras till kommunchefen.

Neddragning av socialsekreterare med 50 procent
Eftersom antalet personer som uppbär försörjningsstöd har minskat i Storfors kommun finns också möjlighet att minska en socialsekreterartjänst med 50 procent. Handläggningen delas upp på två personer för att det inte ska bli sårbart om en av handläggarna är frånvarande. Kommunstyrelsen beslutade att minska en socialsekreterartjänst med 50 procent av heltid. Totalt innefattar IFO vuxen 7 tjänster, där även biståndsbedömare, LSS-handläggare och administratörer ingår.

Kvarnbron stängs för tung trafik
Karlskoga vattenkraft, som äger dammkonstruktionen vid Kvarnbron, vill sänka bärighetsklassen på Kvarnbron på Sågaregatan till BK 3 från dagens BK 1. Detta på grund av att man upptäckt skador på fundamenten. I och med att Kvarnvägen nu är öppen för trafik så möter det inga hinder i framkomligheten med att sänka bärighetsklassen på bron och kommunstyrelsen beslutade att göra det. Kostnaden beräknas till cirka 10 000 kr för skyltning av åtgärden.

Nej till medborgarförslag om lekplats
Kommunstyrelsen avslår ett medborgarförslag om att anlägga en ny lekplats på Östra Skyttegatan på ytan efter hyreshusen i kvarteret Weman. Detta på grund av att Storfors kommun inte äger området som föreslås men också på grund av att en ny lekplats skulle kräva en stor investering. Underhållet av lekplatser är kostnadskrävande och att utöka lekplatserna i kommunen skulle påverka den övriga tekniska verksamheten negativt. Enligt tidigare beslut har Storfors kommun lekplatser vid skolor och förskolor samt ytterligare två lekplatser.

Ja till medborgarförslag om grusad väg
För att tillgängliggöra elljusspåret från villaområdet Gärdet hade medborgarförslag om förbättra den gångstig som finns med förstärkande åtgärder såsom grus och markduk. Kommunstyrelsen beslutade att säga ja till åtgärden med motiveringen att nyttan för folkhälsan och friluftslivet överstiger kostnaden för grusningen av stigen.

AME samordnas med IFO
En lösning som finns i flera kommuner är en samordning av individ- och familjeomsorg, IFO, och enheten för arbetsmarknad- och etablering, AME. Kommunstyrelsen har beslutat att denna lösning nu även ska gälla för Storfors. Detta är möjligt då AME idag har få anställda. Både behov och verksamhetskvalitet bedöms kunna mötas upp om AME organiseras in under IFO Vuxen. Förändringen innebär minskning av en enhetschef och en kostnadsreducering på cirka 720 000 kronor per år. För 2023 bedöms kostnadsreduceringen innebära cirka 360 000 kronor.

Processledare tas bort
Storfors kommun beviljades medel från kommundelegationen för att kunna utföra åtgärder för att få en budget i balans. Uppdraget som processledare för budget- och verksamhetsanpassningar tillsattes på halvtid av verksamhetschef för skola i linje med den ansökan som gjordes till kommundelegationen. När beslut sedan kom ifrån kommundelegationen gavs inga medel för detta uppdrag. Inför 2023 finns inte finansieringen för uppdraget och man ser samtidigt att utökat stöd kommer att krävas inom verksamheten vård och stöd. Kommunstyrelsen beslutade att ta bort uppdraget som processledare för budget- och verksamhetsanpassningar. Man beslutade även att uppdraget verksamhetschef för skola kombineras med att utgöra stöd mot verksamheten vård och stöd under 2023.

Förlängd anställning för projektadministratör
I mars 2022 tog kommunstyrelsen beslut om att projektanställa en projektadministratör under ettt års tid. En utvärdering skulle ske efter tio månader och visar nu att projektadministratören till 100 procent finansierar sin egen tid genom externa anslag i projekten. I dagsläget är Storfors kommun involverad eller har ett ägandeskap i cirka tio externfinansierade projekt, dessutom har vi lämnat in 5-6 ansökningar där vi väntar på beslut samt att det finns en bevakning på ytterligare ett tiotal projekt som ligger i linje med kommunens Vision 2030. Projekten ger oss således avsevärt mycket större resurser för verksamhetsutveckling än vad ordinarie rambudget medger. Kommunstyrelsen delegerade till kommunchef att förlänga anställningen för att matcha de finansierade behov som finns gällande administration i externfinansierade projekt.

Förslag till KF att anta investeringsbudgeten
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta investeringsbudgeten för 2023 och planer för 2024 och 2025. Under 2023 satsar man bland annat 3,5 miljoner kronor på vägar, 900 000 kronor på parker och 800 000 kronor på belysning. 5,2 miljoner investeras i ett nytt tillagningskök – och lika stor summa erhålls då från kommundelegationen. 1,8 miljoner kronor investeras i energisparåtgärder som då finansieras med lika stor del från kommundelegationen. 225 000 kronor investeras inom vård- och stöd. Fibrering av kommunen kostar 4,3 miljoner kronor och simbassängen 2,5 miljoner kronor. Förslaget behandlas av kommunfullmäktige den 20 april 2023.

Förslag till KF att inte satsa på alternativ väg i Lungsund
Kommunstyrelsen diskuterade förslaget att bygga en alternativ väg till badplatsen i Lungsund. Beslutet blev att föreslå kommunfullmäktige att inte satsa pengar på detta i dagens läge. Kostnaden beräknas till mellan 800 000 kronor och en miljon kronor. Förslaget behandlas av kommunfullmäktige den 20 april 2023.

Förslag till KF att avveckla det skyddade boendet
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla det skyddade boendet i Storfors. Trots att verksamheten är kvalitativ och välfungerande så har den ekonomiskt sett dragits med stora underskott sedan starten och fram tills nu. Med grund i att kommunens ekonomiska förutsättningar ändrats kraftigt det senaste året har frågan om avveckling lyfts. Då boendet inte är till för kommunmedlemmarna betecknas det i formell mening som en affärsverksamhet. Kommunen är styrd mot att inte vara vinstdrivande. I detta fall innebär det att verksamheten Solforsen vare sig bör generera ett underskott eller ett överskott. Att planera en verksamhet beroende av placeringar från andra med en sådan ekonomisk precision får betecknas som orimligt varför det finns uppenbara risker med att fortsatt bedriva verksamheten även ur denna aspekt. Ny lagstiftning som kan innebära förbättrade förutsättningar är aktuell men det finns i nuläget inga starka indikationer på ett framtida ökat beläggningstryck. Förslaget behandlas av kommunfullmäktige den 20 april 2023.

Senast publicerad av Eva Wiklund