Logotype för Storfors kommun

Beslut från kommunstyrelsen i korthet

Vid senaste kommunstyrelsemötet, 29 april, fattade man bland annat beslut om utökad tjänst som bibliotekarie, start för deltaljplanearbetet gällande Kvarnvägen och tillfällig stängning av biblioteket för renovering samt nya rektorer.

Utökad tjänst som bibliotekarie
Kommunstyrelsen fattade beslut om att utöka en vakant bibliotekarietjänst från 75% till 100 %. Detta på grund av svårigheterna att hitta behöriga sökande till en deltidstjänst. Utökningen innebär bland annat att biblioteket får möjlighet till mer uppsökande verksamhet till de invånare som har svårt att besöka biblioteket. Man får också förutsättningar för en utvecklad verksamhet i skolan där bibliotekarien exempelvis kan vara en resurs när det gäller källkritik. Bibliotekarien kommer att jobba både på skolbiblioteket och folkbiblioteket.

Arbete för reservtank till bränsle
Diskussion fördes om att köpa in en reservtank för bränsle till arbetsfordon, hemtjänstbilar, snöröjningsmaskiner, mattransportbil etc. Detta för att använda i händelse av en större samhällsstörning. Innan beslut fattas kommer man att undersöka möjligheten till samverkan med andra parter.

Start för detaljplanearbete gällande Kvarnvägen
Kvarnvägen har under ett antal år varit avstängd för allmän trafik och området har i detaljplanen klassats om till industrimark. För att gatan ska kunna öppnas för allmän trafik krävs ny belysning samt ny asfalt på körytor och gång- och cykel väg. Sidoområden och skiljeremsa behöver dessutom justeras och röjas samt sås med gräs. Kostnaden för att öppna vägen igen landar på ungefär 1,5 miljoner kronor och dessa pengar finns avsatta i investeringsbudgeten för 2020. Processen för att ändra detaljplanen kommer att ta minst sex månader. Kommunstyrelsen fattade beslut om att starta detaljplanearbetet för att kunna öppna Kvarnvägen.

Biblioteket stänger två veckor för renovering
Storfors kommun har sökt och fått 500 000 kronor från det statliga initiativet Stärkta bibliotek. Nu ska de nya, flyttbara, hyllorna ställas på plats och cirka 19 000 medier ska plockas ur de gamla hyllorna för att ställas på plats i de nya. Man kommer också att flytta och förändra skyltning och övrig inredning. Därför behöver biblioteket hålla stängt för allmänheten mellan den 20 och den 31 maj (vecka 21 och 22). Biblioteket kommer även att vara semesterstängt vecka 29 och 30.

Nya rektorer utsedda
Kommunstyrelsen utsåg Gunnel Eriksson till rektor för Bjurtjärns rektorsområde där Bjurtjärns skola samt förskolorna Änglagård och Ängslyckan ingår. Lena Duvander utsågs till rektor för förskolorna Lillåsen, Viken och Hagen medan Annelie Izindre utsågs till rektor för Kroppaskolans förskoleklass samt åk 1-3. Sedan tidigare är Sven-Erik Rhen rektor för Vargbroskolan och även skolchef. Anders Johannesson är rektor för Forsbroskolan.

Senast publicerad av Eva Wiklund