Logotype för Storfors kommun

Beslut från kommunstyrelsen 25/11 i korthet

Här presenteras några av de beslut som kommunstyrelsen fattade under mötet den 25/11. När protokollet är justerat kommer det enligt vanlig rutin att finnas i sin helhet på kommunens hemsida.

Kostnadsreduceringar
Kommunstyrelsen beslutade att minska antalet tjänster inom verksamheten Bron på Vargbroskolan från 2,75 till en heltidstjänst. Minskningen kan göras eftersom flertalet elever nu återgått till ordinarie klasser eller fått hjälp via andra lösningar.

Ks beslutade att minska kostnaderna för Dovre-resan från 200 000 kronor till 100 000 kronor. Tanken är att eleverna kan göra olika projekt för att få in återstoden av pengarna, eller att man genomför ett billigare resealternativ.

Ett förslag om att enbart erbjuda niondeklassare feriejobb kommande sommar låg som en kostnadsreducering. KS beslutade att minska budgeten något, men inte i lika hög grad som förslaget.

Förslag på ny politisk organisation
Storfors kommun har under de senaste åren ändrat sin politiska struktur genom att plocka bort nämnder och istället skapa utskott under kommunstyrelsen. Förändringen har bidragit till en mer slimmad organisation där politiken fått en bättre överblick över kommunens verksamhetsområden. Den har också inneburit lägre kostnader, rakare beslutsvägar och kortare ärendegång. Syftet med att minska den politiska organisationen ytterligare, förutom kostnadsbesparingar, kan också ses som ett sätt att vitalisera demokratin och den politiska debatten i kommunen.

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att anta en ny politisk organisation med färre möten och enbart en nämnd (KS), KSAU samt ett individutskott som enbart behandlar individärenden. Antalet ledamöter blir i stort sett detsamma, men KSAU får fem ledamöter istället för tre. Kommunfullmäktige sammanträder sex gånger per år vilket är tre tillfällen färre än idag (vilket redan tidigare är beslutat av KF), KSAU och KS sammanträder åtta gånger per år medan individutskottet sammanträder elva gånger per år. Beräknad besparing blir cirka 290 000 kronor.

Revisorerna om halvårsrapporten
Revisorerna har granskat delårsrapporten och kritiserar att varken verksamhetsmässiga eller finansiella mål för 2019 har antagits av kommunfullmäktige. Man anser att kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen ska anta mål för god ekonomisk hushållning. Kommunen har reserverade medel sedan tidigare års överskott, från migrationsmottagandet, som ska täcka framtida förväntade kostnadsökningar. I halvårsbokslutet har kommunen använt två miljoner av dessa. Revisorerna anser att kommunen ska använda hela summan på 8,8 miljoner kronor för att täcka en del av underskottet.

I sitt svar skriver kommunstyrelsen att man håller med om revisionens bedömning angående målen. Kommunen har under de senaste två åren tagit fram en styrmodell med tillhörande mål och verksamhetsplaner. De övergripande målen som sätts av fullmäktige är den sista större pusselbiten och ambitionen är att få med dessa inför nästkommande år. Gällande underskottet arbetar man aktivt med olika åtgärder. Om resultatet ändå landar på minus kommer kommunstyrelsen använda allt eller delar av tillgängliga medel för att komma så nära ett nollresultat som möjligt

Utökat bidrag till Bergslagskanalen
Föreningen Filipstads Bergslags Kanal äger och förvaltar kanaler och slussar vid Asphyttan och Bjurbäcken. Årets säsong har varit bra, men det ökade antalet turister (11 000 under sommaren) innebär också stora påfrestningar på området och kräver nya investeringar. Föreningen behöver öka el-effekten, utöka antalet parkeringsplatser för husbilar och dessutom förbättra avloppssystemet. Totalt ligger föreningens investeringsbehov under nästa år på ca 250 000 kr och man ansöker därför om höjda bidrag från Storfors och Filipstad.
Bergslagskanalen är en av kommunens starkaste profilbärare och viktig både för turismen, båtklubbarna och för framtida nybyggnation i de nyligen beslutade LIS-områden som ligger i kanalens närhet. Skall attraktionskraften kvarstå är det av stor vikt att sjösystemet Bergslagskanalen med tillhörande slussar fungerar och att föreningen som driver området är välmående.KS beslutade att utöka bidraget från Storfors kommun från 55 000 kronor till 85 000 kronor per år.

Ny förskoleavdelning
Just nu står åtta barn i kö till förskoleverksamhet och det finns dessutom elva barn i tätorten, födda 2018-2019 som ännu inte står i kö. När de barn som finns i dagens kö placerats på befintliga förskolor är dessa fullbelagda. KS beslutade därför att Inrätta en tillfällig förskoleavdelning under perioden april – juni 2020. Enligt skollagens krav ska placering erbjudas inom fyra månader från det att ansökan är gjord.

Rapport om kontakt med privata hyresvärdar
Kommunstyrelsens skola- och välfärdsutskott har ställt en fråga om vad Individ- och familjeomsorgsenheten gjort för att stävja de privata hyresvärdarna från att utnyttja försörjningsstödstagare med oskäligt höga hyror. Under kommunstyrelsens möte redogjorde enhetschef för att enheten träffat och informerat privata hyresvärdar i kommunen om de regler som gäller. När en person flyttat till kommunen utan att ha sin försörjning tryggad är det till exempel inte självklart att ansökan om försörjningsstöd beviljas. För att komma ifråga för stöd måste den enskilde själv göra allt som hen kan för att närma sig egen försörjning. Det finns också ett tak för hur hög hyreskostnaden får vara och vissa fall har hyresgäst beviljats en del av kostnaden. Enheten har vid flera tillfällen fått information om att den enskilde blivit uppmanad av sin hyresvärd att gå till socialtjänsten och "se till att hyran blir betald". Vid dessa tillfällen har ansvarig chef haft samtal med aktuell hyresvärd för att informera om hur handläggningen av försörjningsstöd går till.

Undersökning om utflytt
En mindre undersökning av orsakerna till flytt från Storfors kommun har genomförts och rapporterades till KS. Under perioden 2018-11-06 till och med 2019-02-05 flyttade 73 stycken hushåll som kontaktats via brev och telefon. Svarsfrekvensen var 49,3 procent.
Det man kan se utifrån svaren är att fler flyttar till bostadsrätt/hyreslägenhet 70,5 procent jämfört med 41,2 procent i Storfors. I Storfors bodde långt fler i småhus.
De flesta hade bott i Storfors fem år eller mer (58,8 procent) och de vanligaste orsakerna till flytt var:
Ändrade familjeförhållanden, för flytta närmare anhörig, studier, har fått arbete eller fått tillgång till önskad bostad.
En fjärdedel av dem som flyttat hade kunnat tänka sig att stanna kvar om orsaken till att de flyttade hade kunnat tillgodoses i Storfors.
De största åldersgrupperna som flyttat var 20-30 år (22 procent) och 0-20 år (26 procent). Här ser vi många barnfamiljer.
Närmare hälften av dem som flyttat ut har flyttat till Karlskoga.
En undersökning av varför man flyttar till Storfors kommun kommer att göras i samband med att alla inflyttare får ett välkomstbrev.

Sammanträdestider för 2020

Kommunstyrelsen har beslutat om sammanträdestider för 2020:

13/1 kl. 08.15

16/3 kl. 08.15

18/5 kl. 08.15

17/8 kl. 08.15

2/11 kl. 08.15

23/11 kl. 08.15

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fatta beslut om följande sammanträdestider:

13/2 kl. 18.00

8/4 kl. 18.00

25/6 kl. 18.00

10/9 kl. 18.00

26/11 kl. 18.00

17/12 kl. 18.00

Senast publicerad av Eva Wiklund