Logotype för Storfors kommun

Beslut från kommunstyrelsen 16 januari 2017

Här kommer en kort sammanfattning av några aktuella beslut från kommunstyrelse-sammanträdet i Storfors den 16 januari 2017. Kommunstyrelsen består av nio ledamöter med representanter för samtliga partier i kommunfullmäktige. Vissa beslut fattas direkt i kommunstyrelsen medan man i andra frågor skickar ett förslag till beslut till kommunfullmäktige som får fatta det slutliga beslutet.

När protokollet är justerat läggs det ut i sin helhet på kommunens hemsida.

.

Tillfällig utökning av förskoleplatser

Förskolan i Storfors har i nuläget en kö på åtta barn och man förväntar ytterligare ansökningar inför vårterminen. Det finns inte något utrymme i nuvarande förskolor varför kommunstyrelsen beslutade om att inrätta en tillfällig verksamhet i lokaler på Kroppavägen 9A under våren. Kostnaderna för att ställa i ordning lokalerna beräknas till 25 000 kronor. Platserna behövs för att säkerställa att alla barn som behöver en förskoleplats kan få det inom garantitiden som är tre månader.

 

Anställning av arbetssökande på ”extratjänster”

Kommunstyrelsen beslutade att integrationsenheten tillsammans med Arbetsmarknad/Jobbcentrum ska anställa arbetssökande via arbetsförmedlingens åtgärdsprogram ”extratjänster”.

Extratjänst innebär att den arbetssökande jobbar inom den offentliga sektorn. Arbetsgivaren får en extra resurs samtidigt som den arbetssökande får en chans att ta sig in på arbetsmarknaden. Kommunen får ekonomisk ersättning av arbetsförmedlingen under två år. Det är dock arbetsgivaren som står för kostnader för arbetskläder och utrustning. I Storfors finns det ungefär 80 personer som arbetsförmedlingen skulle kunna bevilja extratjänster och av dessa har i nuläget ungefär 30 personer behov av stödet.

Hela syftet med satsningen är att minska risken för att människor hamnar i ett behov av försörjningsstöd, och istället underlätta för dessa att ta sig in på arbetsmarknaden. Extratjänsterna ska kunna placeras inom olika kommunala verksamheter som ett komplement till ordinarie verksamhet. Det finns idéer på exempelvis bakning, måltidsresurs, ambulerande kioskvagn på särskilda boenden, klädvård eller en cafeteria på Hammargården

 

Kommunstyrelsen föreslår köp av Sporthallen

Idag äger Storfors kommun en del av Sporthallen på Kroppavägen medan Idrottsalliansen äger den andra delen. Idrottsalliansen vill annullera sitt köpekontakt med Stiftelsen Bjökåsen, som då erbjuder Storfors kommun att köpa även resterande del av hallen för 1 krona. I och med detta köp skulle Storfors kommun få en komplett idrottsanläggning.

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att fatta beslut om att Storfors kommun köper fastigheten och att man i nästa steg ska teckna ett nytt nyttjandeavtal med Storfors Idrottsallians.

 

Kommunstyrelsen föreslår övertagande av Änglagård

Idag äger Alkvetterns Fritidsgård fastigheten Änglagård där kommunen hyr lokal för att bedriva förskoleverksamhet. Föreningen har under de senaste åren haft väldigt liten egen verksamhet. Största delen av verksamheten har varit att hyra ut fastigheten till kommunen. Föreningen har idag svårt att hitta medlemmar som vill hjälpa till med skötsel av fastigheten och detta i kombination med dålig ekonomi gör att man inte längre vill ha kvar ansvaret för fastigheten.

Kommunen betalar idag en hyra på 100 000 kronor per år till föreningen och står, utöver detta, för kostnader för el, vatten, avlopp och avfall. För att kommunen ska kunna fortsätta verksamheten i lokalen står man nu inför en renovering av ventilationen, vilket föreningen inte har ekonomiska resurser till.

Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att överta fastigheten Alkvettern 2:166 mot ett belopp som motsvarar föreningens kvarvarande lån i Bergslagens Sparbank.

 

Ledningsorganisationen för Forsbroskolan ändras

Under 2016 förändrades ledningsorganisationen för Forsbroskolan, där Storfors kommun bedriver de Individuella programmen. Förändringen berodde på den kraftiga tillströmningen av nyanlända elever inom grundskolan vilket innebar att rektorstjänsten utökades till heltid. Halva tjänsten skulle då ansvara för mottagningen av nyanlända elever i grundskolan. Ansvaret för projekten, DUA, KAA och Värmlands Framtid övergick till Arbetsmarknadsavdelningen.

Nu har antalet nyanlända minskat markant och organisationen måste anpassas efter det.

Ansvaret för samordning av kommunens flyktingmottagande inom grund och grundsärskolan återgår till rektor för Vargbroskolan. Rektor för Forsbroskolan kan då ta tillbaka ansvaren för projekten samt ansvaret för eleverna inom gymnasiesärskolan och SYV för IM-programmen. I tjänsten ingår också projektansvar för de två nya projekten ”Värmlands nya” och ”Match2job”.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att ny organisation ska träda i kraft när fackliga förhandlingar slutförts. Genom förändringen räknar man med minskade kostnader på 315 000 kronor.

 

Utökad bemanningskvot inom hemtjänsten

Idag beräknas bemanningen inom hemtjänsten i Storfors kommun på ett genomsnitt av biståndsbedömda insatstimmar gånger en kvot på 1,25. Utifrån verksamhetens arbete med kvalitetshöjning inom flera områden anser man att kvoten nu blir för låg. Man har föreslagit att kvoten ska ökas till 1,43, vilket också kommunstyrelsen beslutade. Verksamheten ska till varje kommunstyrelsesammanträde rapportera bemanningsunderlag och kvot för hemtjänsten samt göra en uppföljning mot budget.

Senast publicerad av Eva Wiklund