Samråd Kvarnvägen 191007-191212

BAKGRUND
Storfors kommun önskar återinföra Kvarnvägen som
allmän platsmark (gata). Gatan har en tydlig funktion att
binda samman två delar av Storfors samhälle och genom
att övergå till allmän platsmark följer och tydliggörs det
kommunala ansvaret genom drift och underhåll.

PLANENS SYFTE
Syftet med planen är att återinföra Kvarnvägen som allmän
platsmark (gata).

PLANENS HANDLINGAR
Planen omfattar följande handlingar:

1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som
redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna
synpunkter.

En fastighetsförteckning upprättas som redovisar fastighetsägare
som är berörda av planförslaget.

PLANFÖRFARANDE OCH TIDPLAN
Planen kommer att handläggas med ett standardförfarande
med granskning enligt PBL 2010:900, kapitel 5.

Samråd: Myndigheter, sakägare och andra berörda ges
möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingen. I samrådet ingår att en samrådsredogörelse tas fram - efter beaktande av inkomna synpunkter.

Politiskt ställningstagande: Samrådsredogörelsen med kommunens ställningstaganden samt granskningshandlingar för Detaljplan Kvarnvägen ska godkännas politiskt av KSLU och KS som sedan fattar beslut om den är redo att ställas ut för granskning enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) 5 kap 18§

Granskning: Planförslaget finns tillgängligt för granskning och en sista möjlighet att lämna synpunkter ges, både i Kommunhuset och via webben.

Antagande: KSLU, KS och kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av detaljplanen.

Överklagande: Sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda har möjlighet att överklaga inom tre veckor från beslutet tagits.

Laga kraft: Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft tre veckor efter beslutet.

Planområdet omfattar fastigheterna Storfors 11:330 som ägs av Storfors kommun, 14:1 som ägs av Trafikverket, 11:347 som är privatägd, 1:2 som ägs av Trafikverket och 1:39 som ägs av Storfors kommun, sammantaget ca 9800 m2.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Enligt gjord undersökning om betydande miljöpåverkan, daterad 2019-06-05, bedöms inte föreslagen ändrad markanvändning och genomförandet av detaljplanen medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser att det finns krav på att göra en miljöbedömning/strategisk miljöbedömning av planen enligt PBL eller MB.

Läs hela planbeskrivningen och se karta under rubriken länkar.

Senast publicerad av Kristina Elmström 2020-04-01