Logotype för Storfors kommun

LIS-planen ställs ut för granskning

Förslaget till LIS-plan (plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har varit på samråd under våren 2017. Elva yttranden kom in från berörda sakägare och styrgruppen för LIS-projektet har hanterat inkomna synpunkter och även haft ett antal dialogmöten med länsstyrelsen.

Antalet LIS-områden minskas i den reviderade planen från tio till åtta och de områden som försvinner är ett område vid Mögsjön och ett strax norr om Nässundet. Största anledningen till att dessa lyfts bort är att det finns en risk för möjlig olägenhet med allt för höga bullervärden samt allt för stor frekvens av tung trafik.

I och med utställningen går man nu in i en granskningsfas. Den reviderade planen finns att se på kommunens hemsida samt även utställd i kommunhuset och i Kulturhuset, utanför biblioteket.

Tid för utställning är från den 29 juni 2018 till den 10 augusti 2018.

Under granskningsfasen kan den som tidigare haft synpunkter inkomma med ytterligare synpunkter på det reviderade förslaget.

 

Senast publicerad av Kristina Elmström