Logotype för Storfors kommun

Detaljplanen för Kvarnvägen är utställd för samråd

Driftchef Tommy Svärd visar plankarta och samrådshandlingar för Kvarnvägen

Storfors kommun vill öppna Kvarnvägen för allmän trafik igen. Detaljplaneförslagt finns nu utställt i kommunhuset samt på kommunens webbplats under tre veckor. När tiden för överklagan är passerad kan arbetet tidigast påbörjas. Vägbanan ska då åtgärdas och det blir också en gång- och cykelbana.

Nu har alla möjlighet att komma med synpunkter under samrådsperioden fram t.o.m. 28 oktober.

I kommunhuset samt här på webbplatsen finns alla samrådshandlingar.

Planen omfattar följande handlingar:
1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna synpunkter.

Synpunkter lämnas i formulär här> eller på papper i kommunhusets entréhall.

Synpunkter kan lämnas t.o.m. 28/10

Senast publicerad av Kristina Elmström