Detaljplanen för Kvarnvägen är utställd för samråd

2019-10-04

Driftchef Tommy Svärd visar plankarta och samrådshandlingar för Kvarnvägen

Storfors kommun vill öppna Kvarnvägen för allmän trafik igen. Detaljplaneförslagt finns nu utställt i kommunhuset samt på kommunens webbplats under tre veckor. När tiden för överklagan är passerad kan arbetet tidigast påbörjas. Vägbanan ska då åtgärdas och det blir också en gång- och cykelbana.

Nu har alla möjlighet att komma med synpunkter under samrådsperioden fram t.o.m. 28 oktober.

I kommunhuset samt här på webbplatsen finns alla samrådshandlingar.

Planen omfattar följande handlingar:
1. Denna planbeskrivning
2. Plankarta - juridiskt bindande dokument
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan
Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse som redogör inkomna synpunkter. Efter granskning upprättas
ett granskningsutlåtande som redogör för inkomna synpunkter.

Synpunkter lämnas i formulär här> eller på papper i kommunhusets entréhall.

Synpunkter kan lämnas t.o.m. 28/10

Senast publicerad av Kristina Elmström 2019-10-04