Logotype för Storfors kommun

Fordonstvätt

Miljön skall skyddas

Föroreningar från fordonstvätt kommer dels från fordonen i form av bla olja och giftiga metaller, dels från rengöringsmedlen i form av bl a lösningsmedel och tensider. Halterna och mängderna är kraftigt förhöjda i jämnförelse med hushållsspillvattnet och stör och försämrar processerna i reningsverket så att utgående vatten och slamm får för höga värden.

Vare sig anslutning till kommunalt reningsverk finns eller inte, måste biltvättvattnet renas ordentligt.

Vid direktutsläpp, t ex genom en gatubrunn som leder tvättvattnet till diken och vattendrag, uppstår miljöskador direkt.

Vid anslutning till kommunalt avlopp uppstår störningar i reningsverket så att detta fungerar sämre, utsläppen till miljön ökar då. Kommunala reningsverk är byggda för att ta hand om föroreningar från människorna själva, inte från deras maskiner.

Tvätt utanför anläggning

Tvätt på gatan är aldrig lämpligt. Enklare tvätt med endast miljöanpassade schampon, ej avfettning, kan godtas i begränsad omfattning för privatfordon, men då ska det ske på gräsmatta eller dylikt som kan fånga upp tvättvattnet utan avrinning till dagvattenbrunn, öppet dike, vattendrag, sjö el dylikt och det får heller inte finnas vattentäkter som kan påverkas. Markägarens tillstånd krävs.

Avspolning av lera och damm utan några tvättmedel alls godtas också för fordon som används i yrkesmässig verksamhet, men inte heller då på gatan utan man ska hålla sig på gräsmatta, grusplan eller dylikt, och givetvis inte i närheten av brunnar, stränder, bäckar mm.

Kan vi fortsätta tvätta firmans bilar i garaget?  

Nej, bara undantagsvis får enstaka små tvättar utan avancerad rening finnas kvar. Policyn innebär i praktiken stopp för många småtvättar i företagsgarage, åkerier m m. Det blir för dyrt att installera rening. I stället ska fordonen tvättas i tvätthallar med avancerad rening. De större tvättarna får då ett bredare kundunderlag och goda förutsättningar att anskaffa och underhålla reningsutrustning.

Slutmålet är helt slutna system

Det är under en övergångstid spillvatten från fordonstvätt/service/verkstad får avledas till spill- eller dagvattennät enligt ovanstående riktlinjer. Etappmålet är uppsatt för att ge möjligheter för tekniken att utvecklas mot bättre slutna system.

Naturvårdsverket har satt upp följande etappmål:

ParameterPersonbil Lastbil, buss etc. Samlingsparameter:    Bly, krom, nickel 10 mg/fordon 30 mg/fordon Kadmium 0,25 mg/fordon 0,75 mg/fordon Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon Mineralolja 5 g/fordon 15 g/fordon BOD7/CODcr* >0,5 >0,5 80 % recirkulation 80 % recirkulation Utsläpp av spillvatten <50 l/fordon till nätet <150 l/fordon till nätet * gäller tvättkemikalierna.   

Stora anläggningar

(Anmälningspliktig, >5000 biltvättar eller >1000 lastbils-/busstvättar per år).

- Ska senast 2005 ha recirkulation av tvättvattnet och avancerad rening - Saknas fungerande oljeavskiljning ska avancerad rening införas väsentligt tidigare - Vid ny-, om-  och tillbyggnad skall avancerad rening införas omedelbart. - Etappmål ska klaras vid samtliga anläggningar

Mellanstora anläggnignar

(Ej anmälningspliktiga <5000 biltvättar eller <1000 lastbils-/busstvättar per år men minst 5 personbilar eller 1 lastbil per arbetsdag)

- Vid ny-, om- och tillbyggnad skall avancerad rening införas omedelbart.
- Ska senast 2010 ha recirkulation av tvättvattnet och avancerad rening
- Ska senast 2005 ha recirkulation av tvättvattnet.
- Saknas fungerande oljeavskiljning ska detta införas väsentligt tidigare
- System som möjliggör ett maximalt utsläpp av 50 l vatten/ personbilstvätt och 150 l vatten/tvätt av tyngre fordon bör vara installerat
- Etappmål ska klaras vid samtliga anläggningar

Små anläggningar

(<5 personbilar eller <1 lastbil per arbetsdag. Hit hör bl a många tvättar som inte är öppna för utomstående, t ex tvätthallar och tvättplatser i garage mm på företag och förvaltningar.

- Ojeavskiljare ska finnas och skötas vid samtliga anläggningar
- Vid ny-, om- och tillbyggnad skall avancerad rening införas omedelbart.
- System som möjliggör ett maximalt utsläpp av 50 l/vatten/ personbilstvätt och 150 l vatten/tvätt av  tyngre fordon bör vara installerat
- Etappmål bör klaras vid samtliga anläggningar

Ett alternativ till avancerad rening är en sluten tvättprocess som endast ger ett koncentrerat slam att ta om hand som avfall, dvs inget utsläpp alls till avloppet. På sikt bör alla tvättar ha sluten process.

Vad är en avancerad reningsanläggning? En avancerad reningsanläggning ska klara Naturvårdsverkets riktvärden för högsta utsläpp av föroreningar per fordon.

En funktionstest enligt Naturvårdsverkets råd visar om ett reningsverk klarar kraven på avancerad rening. Varje enskild anläggning behöver inte funktionstestas, men varje enskild anläggning ska kontrolleras med återkommande provtagningar. (Systemet liknar det som gäller för bilar: En ny modell typgodkänns, inte varje fordon, men varje fordon kontrolleras årligen av bilprovningen)

När man som ägare till en befintlig eller planerad tvätt ska välja en reningsanläggning måste man alltså ta reda på vilka modeller som funktionstestats med godkänt resultat. Får du inte hjälp av din branschorganisation med det, så kontakta miljökontoret som hjälper dig att ta fram aktuella uppgifter om sådana anläggningar.

Redan finns några bra funktionstestade anläggningar på marknaden. Någon säljs bara tillsammans med en viss tvättmaskin eftersom tvätt och rening anpassats till varandra, medan andra kan anslutas till de flesta tvättar.

Automat, manuell eller GDS spelar ingen roll

Kraven är desamma för: - Automattvättar - Anläggningar med manuell tvätt, t ex en tvätthall med högtrycksaggregat, eller garage där tvätt sker helt utan maskinella hjälpmedel. - Gör-det-självhallar (GDS). Här gäller det också att tillse att kunderna använder miljöanpassade medel, och bara sådana som passar ihop med hallens reningsanläggning Vad är miljöanpassade biltvättmedel?

Med miljöanpassade, obs inte "miljövänliga", menas produkter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval (Falken) eller SIS Miljömärkt (Svanen). Senare kan också produkter miljömärkta med EU-blomman komma på marknaden.


Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

Länkar


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga