Logotype för Storfors kommun

Livsmedelskontroll och avgift

Miljökontoret kontrollerar regelbundet alla livsmedelsverksamheter. Kontrollen sker många gånger oanmält och hur ofta en verksamhet får besök beror på den kontrolltid verksamehten tilldelats vid riskklassningen. Kontrolltiden bestämmer också hur mycket verksamheten ska betala i årlig avgift.

Kontrollbesök

Vid ett kontrollbesök är inspektörens uppgift att kontrollera att företaget uppfyller lagstiftningens krav. En bristfällig livsmedelshantering kan få allvarliga konsekvenser för många människor. Den vanligaste kontrollen går till så att inspektören kommer på ett besök till verksamheten.

Vid besöket kontrolleras bland annat lokalen och utrustningen, företagets rutiner och system för egenkontroll, personlig hygien m.m.

Riskklassning och årlig kontrolltid

Riskklassning av en livsmedelsverksamhet görs i samband med anmälan och samtidigt som du får bekräftelse på anmälan får du även ett beslut om riskklass och årlig kontrolltid. All kontroll ska finansieras av företagen och avgiften baseras på den tilldelade kontrolltiden.

Vilken riskklass som verksamheten placeras i bestäms enligt Livsmedelsverkets modell för riskklassificering. Modellen består av tre delar:

  • Riskmodulen utgår ifrån vilken typ av verksamhet det är, produktionens storlek, vilken typ av livsmedel som hateras samt till vilka konsumentgrupper som företaget vänder sig till.
  • Erfarenhetsmodulen utgår ifrån tidigare erfarenheter från kontrollen på verksamheten. Alla nya verksamheter placeras i normalläget B.
  • Informationsmodulen innebär ett tillägg i kontrolltiden för de verksamheter som märker eller utformar presentation av lisvmedel. Syftet med detta tillägg är att konsumenterna inte ska bli lurade eller vilseledda.

Utifrån riskklassningen beräknas sedan den årliga kontrolltiden. För att få fram vilken avgift som livsmedelsverksamheten ska betala multipliceras den årliga kontrolltiden med timtaxan. För närvarande är det 995 kr. Storfors kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamhet hittar ni till höger.

Kontrollavgiften betalas i förskott och debiteras första gången det år som verksamheten registreras. Om det vid den ordinarie kontrollen uppmärksammas många eller allvarliga brister som kräver uppföljande besök debiteras verksamheten för den uppföljande kontrollen.

Kontakt

Bygg -och miljökontoret

Servicecenter

0586-610 00
0586-622 00 (röststyrd växel) info@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök


Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga