Bygglov krävs inte

Oftast är det måttbegränsningar som reglerar om bygglov krävs eller inte för till exempel altaner, staket, murar, med flera. Kontrollera måtten nedan.Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga, men däremot anmälningspliktiga, såsom anmälan för installation av braskamin med flera. Då behöver du skicka in en anmälan på särskild blankett och invänta startbesked.

Olika regler beroende på var du bor

Reglerna för bygglov skiljer sig åt beroende på om du bor inom detaljplanerat område (tätbebyggt område) eller ej (landsbygd). Om du vill veta vad som gäller där du bor, kontakta Karlskoga kommun, Servicecenter.

Inget bygglov krävs

Exempel på när du inte behöver bygglov:

 • Altan eller veranda utan tak, om den inte är högre än 1,5 meter över befintlig marknivå.
 • En skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset. Murar och plank som är lägre än 1,8 meter får byggas vid uteplatsen. Om planket eller muren ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter, krävs medgivande av de grannar som berörs.
 • Staket i trä eller smide med valfri genomsiktlighet och maximal höjd på 1,2 meter.
 • Pergola, spalje och stängsel som är genomsiktlig kräver inte bygglov oavsett höjd.
 • Skärmtak mindre än totalt 15 kvm, dock inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
 • Häck eller annan växtlighet, dock max höjd är 0,8 meter vid gatukorsningar och utfarter.

Altan, veranda

Ett altandäck kräver vanligtvis inget bygglov, om det inte är högre än 1,5 meter över befintlig marknivå. Undantag, då det blir krav på bygglov även för altan och veranda:

 • om åtgärden bedöms vara en byggnad eller tillbyggnad, det vill säga om tillbyggnaden räknas att det ökar en byggnads volym.
 • om åtgärden bedöms påverka byggnadens utseende avsevärt.

Är du osäker på hur din planerade altan bedöms, så ta kontakt med servicecenter.

 

Bygglovsbefriade åtgärder, men kräver anmälan och startbesked

Uppförande av komplementbyggnad med byggnadsarea 25,0 kvadratmeter och med högst 4,0 meters nockhöjd (Attefallshus)

 • får byggas på tomt där det finns en- och tvåbostadshus
 • kan vara en komplementbyggnad (uthus, garage, förråd, gäststuga, bastu, etc) eller
 • kan vara ett komplementbostadshus (självständig bostad)
 • i omedelbar närhet till huvudbyggnaden
 • får inte stå närmare gräns än 4,5 meter utan grannens medgivande
 • ytan kan fördelas på flera byggnader

Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15,0 kvadratmeter bruttoarea

 • gäller för en- och tvåbostadshus
 • gäller endast EN tillbyggnad och ytan kan inte fördelas på flera tillbyggnader
 • får inte vara högre än bostadshusets tacknockshöjd
 • placering närmare gräns än 4,5 meter kräver grannens medgivande

Enbostadshus ska kunna inredas med ytterligare en bostad

Bygglovsbefriad åtgärd, men kan i de flesta fall kräva anmälan och startbesked

Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller för en- och tvåbostadshus
 • takkuporna får max uppta halva takfallet
 • åtgärden får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • bostadshus utan takkupor – då får man göra två takkupor
 • bostadshus med en takkupa – då får man göra en takkupa
 • bostadshus med två eller flera takkupor – då krävs bygglov för att få göra fler takkupor
 • observera att det krävs bygglov om åtgärden innebär ett ingrepp i den bärande konstruktionen. Och även om det inte innebär ingrepp i bärande konstruktion så krävs en anmälan om konstruktionens bärande delar berörs.

Undantag

Bygglov kommer fortfarande att krävas för åtgärder inom vissa områden och för vissa byggnader. Gäller även områden med utökad lovplikt eller särskilt värdefulla områden utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Även områden som är av riksintresse för totalförsvaret är undantagna.

Ansökan

En ansökan består av anmälningsblankett för ej bygglovspliktig åtgärd samt ritningar. I de flesta fall är det plan- och fasadritningar, sektion och situationsplan som behövs. Beroende på vilken åtgärd du ska göra så kan det behövas ytterligare handlingar. Om du ska bygga ett Attefallshus är det viktigt att ange i ansökan om det gäller en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.

Regler för friggebod.

Regler för friggebod.

Fristående komplementbyggnader, friggebodar

Reglerna för friggebodar gäller endast för en- och tvåbostadshus. En friggebod får sättas upp i husets omedelbara närhet, om det är en rätt placerad friggebod. Byggnadsarean får maximalt vara 15 kvm. Höjden från mark till taknock får vara högst 3 m. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Med skriftlig intyg från grannar som berörs får friggeboden placeras närmre gränsen.

Friggebod inom strandskydd kräver tillstånd

Observera att inom strandskyddsområde, vilket innebär inom 100 m (inom vissa områden är strandskyddet utökat till 300 meter) från hav, sjöar och vattendrag, krävs tillstånd för friggebodar.

Mur eller plank

Till en- och tvåbostadshus får du göra en skyddad uteplats med plank inom 3,6 meter från bostadshuset utan bygglov. Planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om planket byggs närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Staket

Bygglov krävs inte för:

 • ett tätt/täckt staket, utan mellanrum, med maximala höjden 1,20 meter
 • staket med 50 % genomsiktlighet med maximala höjden 1,50 meter
 • trådstaket med maximala höjden 1,80 meter

Vid högre staket än uppräknade krävs bygglov. Transparenta material räknas inte som genomsiktliga (men det gör exempelvis smidesstaket och trådnätstängsel).

Kontakt

Servicecenter
0586-610 00
Kommun@karlskoga.se

Besöksadress
Skrantahöjdsvägen 35, Karlskoga Drop-in tisdagar kl 10-12
eller boka besök

Djupadalsgatan 20, Storfors
endast bokade besök

 

Länkar

Senast publicerad av Miljökontoret Karlskoga 2019-03-08